QĐ Chế độ làm việc và Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 949

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

CHÁNH THANH TRA: TRẦN NGỌC QUANG

 

Kỹ sư cung cấp điện; Cao cấp Lý luận chính trị;

Ngạch: Chuyên viên chính; Mã ngạch: 01.002;

ĐT: 02123.759124; DĐ: 0979812862;

Email: Tranngocquang52@gmail.com.

 

PHÓ CHÁNH THANH TRA: LÊ HỒNG CẢNH


Cử nhân Quản lý Văn hóa; Trung cấp Lý luận chính trị;
Ngạch: Thanh tra viên; Mã ngạch: 04.025;
ĐT: 02123.855146; DĐ: 0902170299;
Email: canhle6@gmail.com.

 

CHUYÊN VIÊN: TRẦN THÁI


Cử nhân Việt Nam học
Ngạch: Chuyên viên; Mã ngạch: 01.003;
ĐT: 02123.854875; DĐ: 0948407704;
Email: Thaitran184@gmail.com.

 

CHUYÊN VIÊN: BÙI THANH TÙNG


Cử nhân Quản lý Văn hóa
Ngạch: Chuyên viên; Mã ngạch: 01.003;
ĐT: 02123.854875; DĐ: 0983.899475;
Email: Tungdlsl88@gmail.com.

`

CHUYÊN VIÊN: NGÔ THỊ BÍCH THỦY

 

Cử nhân Luật
Ngạch: Chuyên viên; Mã ngạch: 01.003;
ĐT: 02123.854875; DĐ: 0919519709;
Email:
 Bichthuysl76@gmail.com.

 

 

QUY ĐỊNH

Chế độ làm việc và Phân công nhiệm vụ 
cho cán bộ, công chức Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Nghị định số 173/2016/NĐ – CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế làm việc của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La ban hành theo Quyết định số 13/QĐ - SVHTT&DL ngày 16/01/2019;

          Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-SVHTT&DL ngày 27/3/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý;

          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao;

          Căn cứ biên chế được giao và hiện có của Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch( Sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở);

          Thanh tra Sở xây dựng Quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức với các nội dung cụ thể sau:

          I. Vị trí, chức năng

Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.

Thanh Tra Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động được phân bổ trong kinh phí chung của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
           Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành  trực tiếp của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở

Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 Luật thanh tra và Chương III ( từ Điều 10 đến Điều 18) Nghị định số 173/2016/NĐ – CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao, du lịch việc chấp hành quy định pháp luật  thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

4. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giả quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ trong cơ quan, đơn vị đó.

7. Tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra tỉnh vể công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; báo cáo Thanh tra Bộ về  công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình.

8. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Sở.

9. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vị nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở.

10. Tham mưu với Giám đốc Sở về công tác Pháp chế:  Xây dựng, trình Giám đốc Sở ban hành kế hoạch và báo cáo kết quả  tổ chức thực hiện:

-  Công tác Pháp chế;

-  Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước;

- Tình hình thi hành, xử lý vi phạm hành chính;

- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

 11. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao và theo quy định của pháp luật.

12. Tham gia các hoạt động của cụm thi đua thanh tra 14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc.

III.  Chế độ làm việc

Lãnh đạo thanh tra và cán bộ thanh tra có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn và lề lối làm việc của Thanh tra Sở.

1. Lãnh đạo thanh tra có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ nội dung công tác của thanh tra viên, cán bộ làm công tác thanh tra trên lĩnh vực được phân công, phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị thuộc Sở để thực hiện tốt nhiệm vụ.

2. Căn cứ nhiệm vụ được phân công: Lãnh đạo và thanh tra viên, cán bộ làm công tác thanh tra ( sau đây gọi tắt là Cán bộ thanh tra) chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề xuất nội dung công tác, các vấn đề cần kiểm tra, thanh tra và tình hình của đơn vị được phân công, thường xuyên nắm bắt tình hình các diễn biến, các hoạt động Văn hoá, Thể thao, Du lịch, Gia đình của toàn tỉnh để giải quyết kịp thời và hiệu quả.

3. Duy trì chế độ giao ban Thanh tra Sở mỗi tháng 01 lần vào ngày 22- 24 hàng tháng để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai công tác tháng sau.

4. Thực hiện chế độ làm việc theo quy chế làm việc của cơ quan. Theo dõi chấm công hàng ngày, chấm công ngoài giờ phải có phiếu giao việc của lãnh đạo Thanh tra và của Lãnh đạo Sở.

IV. Phân công nhiệm vụ cụ thể

1. Chánh thanh tra:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 25 Luật Thanh tra và Điều 14 Nghị định số 86/2011/NĐ – CP; Điều 9 Nghị định số 173/2016/NĐ – CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở  về việc tổ chức, triển khai thực hiện nội dung, chương trình công tác được Giám đốc sở phê duyệt hàng năm. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch.

          - Xây dựng chương trình kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt.

          - Trình Giám đốc Sở phê duyệt quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện tổ chức, cá nhân là đối tượng quản lý có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

          - Kiến nghị Giám đốc Sở tạm đình chỉ thi hành quyết định của các đơn vị trực thuộc của Sở khi có căn cứ cho rằng các quyết định đó trái pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra, kiểm tra; kiến nghị Giám đốc Sở xem xét trách nhiệm, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thuộc quyền quản lý của Sở.

          - Quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và chịu trách nhiệm về quyết định xử lý đó.

          - Hướng dẫn, đôn đốc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

          - Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

          - Giao nhiệm vụ và kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công việc đã giao cho cán bộ thuộc quyền quản lý.

- Trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động chung của Thanh tra Sở tháng, quý, năm, tổ chức thực hiện kế hoạch. Ký quyết định thanh tra, báo cáo thanh tra và các văn bản khác theo thẩm quyền.

- Trực tiếp duyệt các văn bản dự thảo của Thanh tra trước khi trình lãnh đạo Sở hoặc ban hành. Báo cáo các hoạt động, tiến độ, kết quả công tác và những vấn đề liên quan đến công việc của thanh tra viên, cán bộ làm công tác thanh tra. Tham gia các cuộc họp do Sở và các ngành triệu tập. Phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng, đơn vị và các ngành chức năng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Có trách nhiệm quản lý mọi hoạt động và tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ Thanh tra Sở. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đôn đốc kiểm tra việc thi hành nhiệm vụ, tiến độ, hiệu xuất công tác của từng cán bộ Thanh tra Sở.

- Tổng hợp, báo cáo công tác thanh tra ngành với lãnh đạo Sở  tại các kỳ họp giao ban và các kỳ công tác;

- Trực tiếp phụ trách xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.

2. Phó chánh thanh tra Lê Hồng Cảnh:

 Tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực văn hóa ( Theo Điều 12 Nghị định số 173/2016/NĐ – CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ và các nhiệm vụ, quyền hạn sau :

- Theo dõi, tổng hợp: Hoạt động quảng cáo, nghệ thuật biểu diễn; quyền tác phẩm, tác giả, băng đĩa hình; di tích lịch sử - văn hóa, danh lam  thắng cảnh; nghệ thuật tạo hình; nhiếp ảnh, triển lãm; lễ hội; xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp về hoạt động gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

- Báo cáo các đợt kiểm tra chuyên ngành theo Kế hoạch.

- Tham mưu, soạn thảo quyết định, kế hoạch công tác thanh, kiểm tra, công tác giám sát sau thanh tra, tham gia các cuộc xác minh và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, tài sản được giao.

- Tham gia đội liên ngành phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện báo cáo theo quy định.

- Theo dõi tiếp công dân theo quy định. Báo cáo công tác tiếp dân theo quy định ( Báo cáo tháng ngày 16, báo cáo quý, năm ngày 20 tháng cuối quý ).

- Thay mặt Chánh thanh tra Sở giải quyết công việc chung của Thanh tra Sở khi Chánh thanh tra đi vắng. Chịu trách nhiệm về việc mình đã giải quyết trước Chánh thanh tra, Lãnh đạo Sở và trước pháp luật.

          - Thực hiện chế độ báo cáo công tác hàng tuần, hàng tháng với Chánh Thanh tra hoặc đột xuất khi lãnh đạo Sở  yêu cầu.

          - Thực hiện tốt chế độ lập hồ sơ công việc, bảo quản đầy đủ hồ sơ, tài liệu, giữ gìn bí mật theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở, Chánh thanh tra giao.

3. Chuyên viên Bùi Thanh Tùng:

- Tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực du lịch( Theo Điều 14 Nghị định số 173/2016/NĐ – CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ và các nhiệm vụ, quyền hạn sau :

          - Tham mưu, soạn thảo quyết định, kế hoạch công tác thanh, kiểm tra thuộc lĩnh vực mình được giao kể cả văn bản, biểu mẫu cho đợt công tác. Làm thư ký cho các cuộc thanh, kiểm tra; Báo cáo tổng hợp sau các cuộc kiểm tra chuyên ngành.

- Theo dõi, tổng hợp về hoạt động cơ sở lưu trú, hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. ( tổng hợp giấy cấp phép, thông tin địa chỉ, …)

          - Tổng hợp báo cáo các đợt công tác tác thuộc lĩnh vực được giao.

- Lập báo cáo tuần, hàng tháng, quý, báo cáo đột xuất đảm bảo thời gian yêu cầu ( Báo cáo tuần thứ 6 hàng tuần, Báo cáo tháng 16 hàng tháng, báo cáo quý, năm 20 tháng cuối quý ).

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về công tác Phòng chống gian lận thương mại và hàng giả.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, tài sản được giao.

- Tham gia đội phòng chống in lậu của tỉnh.

          - Thực hiện chế độ báo cáo công tác hàng tuần, hàng tháng với Chánh Thanh tra hoặc đột xuất khi lãnh đạo Sở  yêu cầu.

          - Thực hiện tốt chế độ lập hồ sơ công việc, bảo quản đầy đủ hồ sơ, tài liệu, giữ gìn bí mật theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở, Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra giao.

4. Chuyên viên Ngô Thị Bích Thủy:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện công tác pháp chế:  Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước; Tình hình thi hành, xử lý vi phạm hành chính; Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Mở sổ theo dõi văn bản đi, đến; quản lý hồ sơ, tài liệu lưu của Thanh tra.

- Tham gia các cuộc thanh tra hành chính, chuyên ngành khi được phân công.

- Tham mưu, soạn thảo quyết định, kế hoạch công tác kiểm tra thuộc lĩnh vực được giao kể cả văn bản, biểu mẫu cho đợt công tác. Làm thư ký cho các cuộc thanh, kiểm tra; Báo cáo tổng hợp sau các cuộc kiểm tra chuyên ngành.

- Theo dõi, mua sắm văn phòng phẩm của Thanh tra Sở và thanh toán chứng từ với Văn phòng Sở. Theo dõi chấm công của Thanh tra Sở( 01 bảng chấm công cả phòng; 01 bảng chấm công trực tiếp công dân).

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, tài sản được giao.

          - Thực hiện chế độ báo cáo công tác hàng tuần, hàng tháng với Chánh Thanh tra hoặc đột xuất khi lãnh đạo Sở  yêu cầu.

          - Thực hiện tốt chế độ lập hồ sơ công việc, bảo quản đầy đủ hồ sơ, tài liệu, giữ gìn bí mật theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở, Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra giao.

5. Chuyên viên Trần Thái:

- Tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thể dục, thể thao( Theo Điều 13 Nghị định số 173/2016/NĐ – CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ và các nhiệm vụ, quyền hạn sau :

          - Tổng hợp về hoạt động của các cơ sở dịch vụ, hoạt động thể dục thể thao: Phòng tập Gym, bia, sân bóng đá, bể bơi, sân tenit,.... ( tổng hợp giấy cấp phép, thông tin địa chỉ, …) Báo cáo, tổng hợp về lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Tham mưu, theo dõi về công tác Phòng chống tham nhũng của ngành; Xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng; công tác kê khai, minh bạch tài sản theo quy định...

- Tham mưu, soạn thảo quyết định, kế hoạch công tác kiểm tra thuộc lĩnh vực được giao kể cả văn bản, biểu mẫu cho đợt công tác. Làm thư ký cho các cuộc thanh, kiểm tra; Báo cáo tổng hợp sau các cuộc thanh,  kiểm tra chuyên ngành.

- Tham mưu trong công tác thi đua của Thanh tra Sở với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cụm thi đua 14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, tài sản được giao.

          - Thực hiện chế độ báo cáo công tác hàng tuần, hàng tháng với Chánh Thanh tra hoặc đột xuất khi lãnh đạo Sở  yêu cầu.

          - Thực hiện tốt chế độ lập hồ sơ công việc, bảo quản đầy đủ hồ sơ, tài liệu, giữ gìn bí mật theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở, Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra giao.

V. Tổ chức thực hiện

1. Khi  Chánh Thanh tra đi vắng uỷ quyền cho Phó Chánh Thanh tra, giải quyết những công việc được giao và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và lãnh đạo Sở.

2. Từng cán bộ được phân công nhiệm vụ phải chủ động lập kế hoạch, nội dung công tác cụ thể trong tháng đề xuất với lãnh đạo thanh tra để xây dựng kế hoạch chung. Từng cán bộ thanh tra hoàn thành những nhiệm vụ, công việc được giao theo yêu cầu về nội dung và thời gian để hoàn thành từng nhiệm vụ cụ thể được phân công.

3. Bảo quản tốt tài sản chung của thanh tra Sở, thực hiện nghiêm chế độ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không sử dụng điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm vào công việc riêng.

4. Quy định về giờ giấc, ngày công lao động:

- Thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc tại cơ quan theo quy định của nhà nước và Quy chế của cơ quan.

- Thời gian đi công tác theo quy định của Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra.

- Lãnh đạo thanh tra được phép cho cán bộ thuộc quyền nghỉ 01 ngày, nếu nghỉ từ 02 ngày trở nên phải được sự đồng ý của lãnh đạo Sở.

- Chế độ nghỉ trong năm như: nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, kể cả con ốm trong năm. Những vấn đề không quy định trong văn bản này thì thực hiện theo Luật Lao động và quy chế làm việc của cơ quan Sở

- Cán bộ, công chức Thanh tra có thể nghỉ phép xen kẽ từ 01 ngày trở lên đến hết phép năm, phải xin phép trước nửa ngày và được Lãnh đạo thanh tra đồng ý.

- Việc chấm công được công khai ghi rõ làm việc, công tác hay nghỉ theo quy định. Cuối tháng người được giao chấm công ký chuyển cho phụ trách thanh tra Sở ký và lưu làm căn cứ xét công tác thi đua.

- Cán bộ, công chức Thanh tra nghiêm chỉnh chấp hành Quy định này để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao có hiệu quả, góp phần  thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

          5. Quy định này thay thế Quy định ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Thanh tra Sở và được thực hiện kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, không phù hợp hoặc có sự thay đổi về nhân sự thì  tổ chức họp, thảo luận tập thể để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

                                                                                       

Bộ máy tổ chức - phân công nhiệm vụ Thanh tra Sở.doc
BMTC.pdf
Tác giả: Thanh tra Sở