Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021
Lượt xem: 482
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, hướng dẫn của Thanh tra tỉnh tại công văn số 175/TTr-PCTN ngày 26 tháng 3 năm 2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 395/KH-SVHTT&DL ngày 02/3/2021 về việc thực hiện kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị năm 2021. Kết quả:

- Tổng số đối tượng phải kê khai: 111 người; Tổng số đối tượng đã thực hiện kê khai: 109 người (02 người chưa thực hiện kê khai, có lý do).

- Việc công khai, niêm yết của đối tượng thuộc diện kê khai tài sản thu nhập lần đầu năm 2021 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: https://vhttdl.sonla.gov.vn/; và tại bảng thông tin của cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 17/3/2021 đến hết ngày 02/4/2021, cụ thể gồm:

+ Ban Giám đốc Sở: 03 bản kê khai;

+ Phòng Thanh tra pháp chế: 05 bản kê khai;

+ Phòng Kế hoạch -  Tài chính: 07 bản kê khai;

+ Văn phòng Sở: 07 bản kê khai;

+  Phòng Quản lý Văn hóa: 06 bản kê khai;

+ Phòng Quản lý Thể dục thể thao: 04 bản kê khai;

+ Phòng Quản lý Du lịch: 05 bản kê khai;

+ Phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình: 04 bản kê khai;

+ Thư viện tỉnh: 13 bản kê khai;

+ Bảo tàng tỉnh: 08 bản kê khai;

+ Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch: 11 bản kê khai;

+ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao: 09 bản kê khai;

+ Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh: 12 bản kê khai;

+ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh: 15 bản kê khai;

 (Có biên bản và bản kê khai tài sản, thu nhập của từng đồng chí kèm theo).

Tác giả: Bùi Thanh Tùng - Phòng Thanh tra - Pháp chế