Tham luận Xây dựng Kế hoạch, thực hiện chỉ tiêu và Kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án; Một số nội dung về quản lý, điều hành ngân sách năm 2017
Lượt xem: 843

Được sự nhất trí của Ban tổ chức Hội nghị, tôi xin phép được phát biểu ý kiến, trao đổi với các đồng chí  về việc Xây dựng Kế hoạch, thực hiện chỉ tiêu và Kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án; Một số nội dung về quản lý, điều hành ngân sách năm 2017 với các nội dung cụ thể sau đây:

          Thứ nhất: Chúng tôi nhất trí cao với báo cáo tổng kết năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 đã được thông qua trong hội nghị.

Về Xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch năm 2017:

 Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính về Xây dựng kế hoạch phát triển và dự toán ngân sách Nhà nước sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch năm 2017;

Sở VHTT&DL đã chỉ đạo và hướng dẫn các Phòng VHTT, các đơn vị thuộc Sở thực hiện Xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp và Dự toán thu chi ngân sách năm 2017. Các Phòng VHTT và các đơn vị thuộc Sở đã thực hiện đảm bảo về nội dung và thời gian. Qua các bước thảo luận kế hoạch và dự toán ngân sách, Sở đã ban hành Kế hoạch số 1571/KH-SVHTTDL ngày 06.10.2016 và tới nay UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 15.12.2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 178/QĐ-KH&ĐT ngày 15.12.2016 của Sở KH&ĐT về giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp năm 2017( Văn phòng Sở đã chuyển đến các đồng chí bằng văn bản). Lưu ý một số nội dung sau:

          + Các chỉ tiêu kế hoạch được giao đã phù hợp với khả năng thực hiện và yêu cầu đòi hỏi  nhu cầu phát triển sự nghiệp.

          + Các chỉ tiêu xây dựng nếp sống văn hóa đã tính theo tiêu chí nghèo mới.

          + Trong tổng hợp các chỉ tiêu sự nghiệp: Đề nghị các Phòng VHTT, các đơn vị, các phòng thuộc Sở thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, các chỉ tiêu báo cáo theo quy định, đồng thời lưu ý thực hiện tốt hệ thống thống kê theo tiêu chí quốc gia.

          - Trong hội nghị hôm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và căn cứ khả năng thực tế của các huyện, thành phố. Dự kiến giao chỉ tiêu  kế hoạch phát triển sự nghiệp đối với 02 lĩnh vực: Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; Thể dục thể thao. Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Phòng VH&TT các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch phát triển sự nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của huyện, thành phố để thống nhất chỉ tiêu kế hoạch. Phòng Kế hoạch – Tài chính tổng hợp, trình giám đốc Sở ban hành để tổ chức thực hiện.

          Đồng thời, để làm căn cứ cho các Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố và các đơn vị thuộc Sở chủ động trong triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017, Sở VHTT&DL đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm toàn ngành năm 2017(  Chương trình số 2138/CTr-SVHTTDL ngày 30.12.2016), gửi tới các Phòng VHTT, các đơn vị để theo dõi, thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị các Phòng chuyên môn, các đơn vị nếu có thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cần kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở để điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

          Thứ hai: Về dự toán thu chi ngân sách năm 2017

          Về dự toán thu - chi ngân sách năm 2017. Cơ quan Sở Văn hoá, Thể và Du lịch; Các đơn vị thuộc Sở thực hiện theo Quyết định số: 2989/QĐ - UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 390/QĐ-SVHTTDL ngày 22.12.2016.  của Sở VHTT&DL. Các Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, thành phố thực hiện theo Quyết định của UBND huyện, thành phố.

          Tổng hợp chung, có một số vấn đề cần lưu ý như sau:

          1. Dự kiến chi ngân sách năm 2017, nguồn vốn ngân sách địa phương dự kiến chi ngân sách như sau:

          Tổng chi sự nghiệp: 111,584 tỷ đồng. Trong đó các đơn vị thuộc Sở quản lý là  84,320 tỷ đồng; NS cấp huyện: 22,885 tỷ đồng(Trong đó có tiết kiệm chi: 2,338 tỷ đồng). Lưu ý: Kinh phí phong trào TDĐKXDĐSVH và Chi hỗ trợ các đội văn nghệ cơ sở chưa có Nghị quyết quy định cho giai đoạn mới nên chưa có.

 Ngay từ đầu năm, đề nghị các đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo Nghị định số 43 của Chính phủ; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09.8.2013 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện NĐ số 43 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong thực hiện dự toán, các khoản giao không thực hiện tự chủ: các đơn vị phải báo cáonhu cầu chi theo tiến độ; hồ sơ dự toán chi tiết gửi Sở VHTT&DL thẩm định, gửi Tài chính thẩm tra và thông báo dự toán. Khi có công văn phối hợp kiểm soát chi NSNN của cơ quan Tài chính đến đơn vị, Kho bạc Nhà nước thì đơn vị mới được rút dự toán.

          2. Kế hoạch triển khai các Đề án, dự án năm 2017:

          * Ngân sách tỉnh đã bố trí kinh phí thực hiện các nội dung sau:

- Bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số;

-  Tổ chức triển khai thực hiện Đề án " Kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020";

- Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình;

- Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa sách Thái cổ;

- Chương trình giáo dục lối sống gia đình;

- Đề án khai thác tiềm năng vùng lòng hồ các thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

- Đề án mô hình " Một cửa liên thông";

- Xây dựng hồ sơ quốc gia trình UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại;

- Đăng cai ngày hội giao lưu văn hóa các tỉnh vùng biên giới Việt – Lào;

- Công tác tuyên truyền đối ngoại.

* Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản:

          + Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật và Du lịch;

          + Nhà văn hóa – thể thao huyện Phù Yên;

          + Trung tâm VHTT huyện Sốp Cộp;

          + Khu di tích cách mạng Việt Nam – Lào;

          + Cải tạo, sửa chữa trụ sở:  Nhà ở của VĐV Trung tâm HL&TĐTDTT; Thư viện tỉnh; Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh; Trung tâm văn hóa tỉnh; Khu B – Nhà hát Ca múa nhạc.

          Đề nghị các đơn vị làm Chủ đầu tư tiếp tục triển khai đảm bảo quy trình, đúng quy định về Đầu tư.

          3. Chương trình mục tiêu về văn hoá:

*) Riêng năm 2016, UBND tỉnh có Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 26.12.2016 về giao kế hoạch vốn bổ sung thực hiện CTMT phát triển văn hóa: Tổng kinh phí: 259 triệu đồng. Gồm: Cấp sách cho Thư viện tỉnh: 45 triệu đồng; Hỗ trợ trang thiết bị cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Mường La: 80 triệu đồng; Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, 11 Trường dân tộc nội trú: 134 triệu đồng(Do thời gian cuối năm NS, dự kiến sẽ xin chuyển thực hiện năm 2017)

*)Giai đoạn 2016 – 2020, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong lồng ghép nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ phương án sắp xếp lại các chương trình mục tiêu quốc gia và được Chính phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2015( Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015). Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa còn 05 dự án thành phần. Cụ thể là:

- Dự án chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích: Đưa vào chương trình mục tiêu phát triển văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc Việt Nam: Đưa vào chương trình mục tiêu phát triển văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo: Đưa vào chương trình mục tiêu phát triển văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với các dự án thực hiện trên địa bàn huyện và lồng ghép vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các dự án thực hiện trên địa bàn xã.

- Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo: Lồng ghép vào  chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để tiếp tục thực hiện.

- Dự án đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống: Đưa vào chương trình mục tiêu phát triển văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          Thứ ba: Về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch – tài chính

1. Công tác quản lý tài chính năm 2016:

 Tổng hợp dự toán kinh phí  giao( Quản lý Nhà nước và các đơn vị thuộc Sở) là 80,907.485 tỷ đồng. Trong năm thực hiện: 79,404.651 tỷ đồng ( bổ sung: 11,471.825 tỷ đồng).

Năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 01 trong 05 Sở, Ngành của tỉnh thực hiện thí điểm phân cấp quản lý tài chính về ngành, tuy chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý tầm vĩ mô, nhưng Sở đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính tỉnh trong công tác điều hành ngân sách, cụ thể là:

   Về công tác quản lý thu:

          Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo, tổ chức công tác thu phí, lệ phí  và thu sự nghiệp, thực hiện thu đúng thẩm quyền, đúng định mức, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tăng các nguồn thu, phấn đấu thu vượt dự toán giao hàng năm. 

Quản lý chặt chẽ các nguồn thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp, theo dõi hạch toán đầy đủ các nội dung thu và chi từ nguồn thu đảm bảo đúng đầy đủ, đúng nguyên tắc, thực hiện nộp ngân sách đầy đủ, kịp thời, trích nộp và quản lý các loại quỹ theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Nguồn thu được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, sau khi trích đủ 40% dùng để cải cách tiền lương, số còn lại chủ yếu chi trả thu nhập tăng thêm từng bước nâng cao đời sống cho CBCNVC, trích lập các quỹ: Khen thưởng, phúc lợi, ổn định thu nhập và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đúng quy định của nhà nước.

Về quản lý chi ngân sách nhà nước:

Công tác quản lý điều hành chi Ngân sách Nhà nước của ngành được tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Công tác quản lý tài chính đã được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, nhất là trong công tác thực hiện lập, phê duyệt, giao dự toán và chấp hành dự toán theo quy định; thực hiện chi thường xuyên đảm bảo nội dung, mức chi quy định. Tăng cường các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong chỉ đạo, điều hành, quản lý Ngân sách Nhà nước.  

Công tác chỉ đạo điều hành ngân sách tại Sở đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng Luật, qua công tác thẩm định cấp kinh phí cho các đơn vị trong ngành tại Sở đã đồng thời thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định mức chi tiêu bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí.

Qua công tác quản lý tài chính ngành năm 2016, đối với các đơn vị trực thuộc nhìn chung các đơn vị đã chấp hành các quy định của nhà nước trong việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách, sử dụng có hiệu quả ngân sách được giao, có trách nhiệm trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khi sử dụng ngân sách; Tổ chức thu phí, lệ phí và thu sự nghiệp đúng định mức và thẩm quyền, sử dụng các nguồn thu hiệu quả, đúng mục đích.  

Tuy nhiên, qua công tác thẩm định dự toán, kiểm tra, thanh tra, tại các đơn vị  cho thấy công tác quản lý tài chính ở đơn vị sự nghiệp còn có một số tồn tại, cụ thể như sau:

- Công tác lập Quy chế chi tiêu nội bộ ở một số đơn vị chưa bao quát hết các nhiệm vụ chi, chưa quy định cụ thể các nội dung chi, định mức chi, chứng từ và quy trình thủ tục thanh quyết toán, chưa tiết kiệm được kinh phí, chưa bám sát các định mức chi tiêu của nhà nước, xây dựng còn vượt hoặc tự đặt ra định mức.

- Công tác lập dự toán:  Đã bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch được giao tuy nhiên còn chưa sát với tiêu chuẩn, định mức quy định dẫn đến khó khăn, mất nhiều thời gian cho Phòng Kế hoạch – Tài chính chỉnh sửa khi lập báo cáo thẩm định gửi Sở Tài chính thẩm tra.

- Một số đơn vị không thực hiện việc kê khai thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ, công chức theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân. 

- Trong công tác thanh toán chi trả tại đơn vị còn áp định mức theo quy chế chi tiêu nội bộ đối với các chương trình, nội dung chi không thường xuyên ( điều này sai quy định dẫn đến thiếu chứng từ gốc điển hình là chi công tác phí thiếu hóa đơn nghỉ  do áp dụng hình thức khoán).

- Một số đơn vị dự toán thực hiện hạch toán kế toán chưa chính xác, chấp hành chưa tốt về chế độ chứng từ, sổ sách theo qui định tại Luật kế toán. Cụ thể là việc phân loại chứng từ, sắp xếp chứng từ kế toán còn lộn xộn thiếu tính khoa học, dẫn đến khó khăn trong việc kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng. 

- Các nội dung chi chưa bám sát vào dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị còn có nhận thức sai là dự toán lập khác với thực tế chi, các đơn vị đặc biệt lưu ý việc thực hiện chi phải theo và khớp đúng với dự toán được phê duyệt( trừ trường hợp đặc biệt do nhà nước điều chỉnh giá như giá xăng dầu, điện, nước, chế độ công tác phí …)

-  Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo quản lý tài chính, tài sản còn chậm thời gian và chưa đầy đủ nội dung, chất lượng báo cáo chưa đảm bảo, nhất là những báo cáo mang tính cấp bách và báo cáo đánh giá theo giai đoạn.

 Nguyên nhân:

 - Việc chấp hành chế độ chính sách về quản lý tài chính của một số Chủ tài khoản, Kế toán chưa được nghiêm túc, chưa chấp hành các quy định về phân cấp quản lý, vẫn còn tình trạng trình vượt cấp lên Sở Tài chính không qua Sở chủ quản thẩm định.

- Trình độ cán bộ làm công tác kế toán của một số đơn vị còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

1.     Giải pháp thực hiện quản lý tài chính năm 2017:

Năm 2017, là năm thứ hai của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm đầu triển khai Luật NSNN năm 2015 và cũng là năm đầu của thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017 – 2020.

Để đảm bảo việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách quản lý thu, chi tài chính đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện, các chế độ tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hiện hành.

Thực hiện có hiệu quả quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo qui định. 

Quá trình tổ chức thu thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp thực hiện theo đúng mức thu, đối tượng thu được cơ quan có thẩm quyền quy định đồng thời phải thực hiện công khai mức thu; bảo đảm phản ánh được đầy đủ, kịp thời, chính xác toàn bộ các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp vào sổ kế toán, báo cáo tài chính, tuyệt đối không được để ngoài sổ sách kế toán.

Tăng cường nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ làm công tác tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chấn chỉnh uốn nắn những sai sót, tồn tại đã ghi trong biên bản qua công tác xét duyệt quyết toán hàng năm để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý tài chính, tài sản.

Chủ động điều hành, triển khai thực hiện dự toán năm 2017 theo đúng kế hoạch dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tránh tình trạng tập trung vào cuối năm mới thực hiện, đặc biệt là việc mua sắm, sửa chữa tài sản phải được tiến hành từ quý I/2017.

Nâng cao hiệu quả trang bị, quản lý và sử dụng quả tài sản nhà nước, chấp hành nghiêm thời gian và nội dung đối với các báo cáo về quản lý tài chính, tài sản nhà nước.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản nhà nước tại đơn vị.

          Kính thưa các đồng chí!

          - Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao, các đơn vị không được tự ý thay đổi chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đã giao. Trường hợp có thay đổi phải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

          -  Thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2017, các đơn vị cần thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí đồng thời đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt Quyết định 2988/QĐ-UBND ngày 14.12.2016 của UBND tỉnh về Ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2017; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 14.12.2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2017; Hướng dẫn số 4203/STC-QLNS ngày 12.12.2016 của Sở Tài chính về hướng dẫn một số nội dung chi thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2017. Trong quá trình hoạt  động thường xuyên tổng hợp, báo cáo về Sở để nắm bắt và kịp thời cùng đơn vị giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

          Kính thưa các đồng chí!

          Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở VHTT&DL rất mong nhận được sự chia sẻ, quan tâm phối hợp của các Sở, ban, ngành, UBND, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thành phố; Các đơn vị, các phòng chuyên môn thuộc Sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Mưu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình của tỉnh ngày càng phát triển, bền vững.

          Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

          Xin trân trọng cảm ơn./.

Trần Ngọc Quang

1 2 3 4 5  ...