Hội nghị hành chính cấp tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Lượt xem: 547
Hội nghị hành chính cấp tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019,  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 08/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Quyết định số 135/QĐ-SKHĐT ngày 08/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và dự toán thu, thi ngân sách nhà nước năm 2019 tới các đơn vị trực thuộc, phòng chuyên môn nghiệp vụ  thuộc Sở.

             Các chỉ tiêu kế hoạch được giao đã phù hợp với khả năng thực hiện và yêu cầu đòi hỏi  nhu cầu phát triển sự nghiệp.

            Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã  ban hành Chương trình công tác  số 41/CTr-SVHTTDL  ngày 05 tháng 01 năm 2019 về công tác trọng tâm toàn ngành năm 2019. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ,  Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố và các đơn vị thuộc Sở chủ động trong triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019, trong quá trình thực hiện, khi có thay đổi hoặc phát sinh nhiệm vụ yêu cầu các đơn vị, các phòng chuyên môn nghiệp vụ kịp thời tham mưu, báo cáo lãnh đạo Sở và phối hợp tốt với Phòng Kế hoạch – Tài chính để đảm bảo thực hiện./. 

( Kèm theo Chương trình công tác  số 31/CTr-SVHTTDL  ngày 05 tháng 01 năm 2019 )
( Kèm theo Chương trình công tác  số 31/CTr-SVHTTDL  ngày 05 tháng 01 năm 2019

1 2 3 4 5  ...