Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017 và 2018
Lượt xem: 552
Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa đã mang lại nhiều hiệu quả xã hội và kinh tế. Cụ thể là:

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa đã mang lại nhiều hiệu quả  xã hội và kinh tế. Cụ thể là:

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, vị trí của văn hoá thông tin trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và của đất nước; Đẩy mạnh được phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; Đã góp phần giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hoá quý báu của nhân dân các dân tộc Sơn La; Đã từng bước đầu tư được cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà văn hóa huyện, xã, bản, Đội Thông tin lưu động… phù hợp với thực tế, nâng cao hiệu quả phục vụ; Qua đầu tư tôn tạo di tích đã giữ gìn được một lượng lớn vật chất chứa đựng trong mỗi di tích, đồng thời tham gia vào phát triển kinh tế; Đã thúc đẩy được công tác xã hội hoá trong mục tiêu xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.

Đối với tỉnh Sơn La:

- Năm 2017: Bộ Tài chính có Quyết định số 2533/QĐ – BTC ngày 08 tháng 12 năm 2017; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Văn bản số 5264/BVHTTDL – KHTC ngày 08 tháng 12 năm 2017 về hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017. Theo đó, tổng vốn cấp về địa phương là 2.606.000.000 đồng( Trong đó: Chống xuống cấp, tu bổ di tích Tháp Mường Bám, xã Mườn Bám huyện Thuận Châu: 1 tỷ đồng; Hỗ trợ thiết bị cho Trung tâm Văn hóa tỉnh: 1 tỷ đồng; Hỗ trợ trang thiết bị cho Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh: 500 triệu đồng; Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã vùng III, các Trường dân tộc nội trú: 106 triệu đồng).

- Năm 2018: UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2017 về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018. Trong đó vốn chương trình mục tiêu phát triển văn hóa là 3.159.000.000 đồng.

Hiện nay đang phân bổ chi tiết vốn của chương trình./.

Trần Ngọc Quang

1 2 3 4 5  ...