Chương trinh Công tác trọng tâm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2019
Lượt xem: 622

Thực hiện Quy chế làm việc của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ:  Quyết định số 3289/QĐ-UBND ngày 08/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 08/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Quyết định số 135/QĐ-SKHĐT ngày 08/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019; Kế hoạch số: 1741/KH-VHTT&DL ngày 26/9/2018 của Sở VHTT&DL về Phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019; Quyết định số 550/QĐ-SVHTT&DL ngày 28/12/2018 của Sở VHTT&DL về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019;

Căn cứ chức  năng, nhiệm vụ và khả năng tổ chức thực hiện; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Sơn La xây dựng Chương trình công tác trọng tâm ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2019 như sau:

1 2 3 4 5  ...