Xây dựng công văn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị Quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Lượt xem: 466
Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Ngày 19/9/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến nội dung văn bản các Luật, Nghị quyết được thông qua; cụ thể: (1) Luật Giáo dục; (2) Luật Kiến trúc; (3) Luật quản lý thuế; (4) Luật Đầu tư công; (5) Luật thi hành án hình sự; (7) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ và một số Nghị quyết quan trọng.

Các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến được đăng tải kịp thời, đầy đủ tại webside: www.vanban.chinhphu.vn.
(toàn văn công văn tuyên truyền, phổ biến các Luật,Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV) 

Tác giả: Bùi Thanh Tùng