Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN
Lượt xem: 466

Các văn bản tuyên tuyền, phổ biến pháp luật PCTN theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh: Tải về

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005;

- Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;

- Thông tư 08/2007/TT-BNV ngày 01/10/2007 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006  của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu;

- Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật PCTN;

- Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng;

- Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25/11/2015 giữa Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra;

- Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/3/2012 giữa Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan Thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan Thanh tra kiến nghị khởi tố;

- Quyết định số 1426/QĐ-TTCP ngày 06/6/2016 của Thanh tra Chính phủ về phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh”.

- Quy chế số 03/QC-VKS-TTr-CA ngày 9/10/2015 về mối quan hệ giữa Cơ qun Thanh tra, Cơ quan Điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan Thanh Tra tỉnh kiến nghị khởi tố;

- Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị và các nội dung Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 04/2/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch số 1626/KH-TTCP ngày 28/6/2016 của Thanh tra Chính phủ về thực hiển Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của TT Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;

- Kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN.