Tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13
Lượt xem: 448
Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhắm đưa đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chứ và người lao động trong toàn ngành nắm và hiểu rõ những nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Hội nghị giao ban toàn ngành tháng 8/2021 đã tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH 13. Sở đã ban hành Kế hoạch  tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân, trong đó có tóm tắt những nội dung cơ bản của Luật; Tổ chức thực hiện và yêu cầu các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai trong toàn ngành một cách hiệu quả, thiết thực.

          Chi tiết nội dung Kế hoạch:

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13

 

Tác giả: Trần Ngọc Quang - Chánh Thanh tra