Thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”
Lượt xem: 602
Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Thủ tướng Chính phủ. 

Mục đích của Đề án góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng đi vào nề nếp, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện tình hình tham nhũng và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Theo đó, các sở ban ngành, UBND các huyện thành phố, các cơ quan đoàn thể cần triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về công tác PCTN giai đoạn 2019-2021, tập trung vào các nội dung:

1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tập trung vào các quy định mới về hành vi tham  nhũng; phòng chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và các giải pháp phòng ngừa.

3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng.

5. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về  phòng, chống tham nhũng.

6. Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam.

7. Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng;  hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

8. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

9. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.

10.  Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

11. Các sự kiện, vấn đề chính trị, pháp lý, văn hóa, xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch số 2143/KH-SVHTT&DL ngày 02 tháng 10 năm 2019 về việc Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, qua đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, các đơn vị trực thuộc có liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch, sự kiện,...để công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN đến được với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh (toàn văn kế hoạch2143/KH-SVHTT&DL ngày 02 tháng 10 năm 2019)

Tác giả: Bùi Thanh Tùng