Thông tư mới về quy định quy trình tiếp công dân; quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Lượt xem: 447
Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành: - Thông tư số 04/2021/TT-TTCP Quy định quy trình Tiếp công dân; - Thông tư số 05/2021/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh. Hai Thông tư này  có hiệu lực từ ngày 15/11/2021.

I. Thông tư số 04/2021/TT-TTCP Quy định quy trình Tiếp công dân. Gồm 4 Chương 12 Điều:

Chương I( Gồm 4 Điều: Từ Điều 1 – Điều 4): Những quy định chung.

Chương II( Gồm 2 Điều: Từ Điều 5 – Điều 8): Tiếp người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh.

Chương III( Gồm 24 Điều: Từ Điều 9 – Điều 11): Tiếp công dân và quản lý theo dõi việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Chương IV(Điều 12): Điều khoản thi hành.

 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình Tiếp công dân hết hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021.

II. Thông tư số 04/2021/TT-TTCP Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Gồm 5 Chương 32 Điều:

Chương I( Gồm 4 Điều: Từ Điều 1 – Điều 4): Những quy định chung.

Chương II( Gồm 2 Điều: Từ Điều 5 – Điều 6): Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn.

Chương III( Gồm 24 Điều: Từ Điều 7 – Điều 30): Xử lý đơn.

Chương IV( Gồm 2 Điều: Từ Điều 31 – Điều 32): Điều khoản thi hành.

Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh hết hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021

Tác giả: Trần Ngọc Quang - Phòng Thanh tra - Pháp chế