Các văn bản về công tác PCTN năm 2017
Lượt xem: 526

Số ký hiệu VB

Ngày ban hành

Trích yếu văn bản

31/QĐ-SVHTT&DL

21/1/2017

QĐ giao cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm năm 2017 cho các cơ quan, tổ chức hành chính

02/QĐ-SVHTT&DL

01/11/2016

QĐ phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ cấp trưởng, phó phòng và tương đương nhiệm ký 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026

267/BC-SVHTT&DL

30/9/2016

BC tình hình và kết quả triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2016-2021

346/KH-SVHTT&DL

01/3/2017

KH Luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác

359/QĐ-SVHTT&DL

21/9/2017

QĐ điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

323/QĐ-SVHTT&DL

28/8/2017

QĐ điều động cán bộ, công chức, viên chức

460/BC-SVHTT&DL

19/12/2017

BC công tác điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ chức vụ quá 02 nhiệm  ký

1790/KH-SVHTT&DL

11/9/2017

Kế hoạch Tuyển chọn chức danh Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La

61/QĐ-SVHTT&DL

25/11/2017

QĐ ban hành Quy chế tuyển chọn chức danh Giám đốc Bảo Tàng

1827/TB-SVHTT&DL

14/9/2017

TB thi tuyển chọn chức danh Giám đốc Bảo tàng

442/QĐ-SVHTT&DL

30/10/2017

QĐ bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (Biên bản + Phiếu tín nhiệm)

74/TB-SVHTT&DL

21/12/2017

TB thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển chọn chức danh Giám đốc Bảo tàng tỉnh

2167/KH-SVHTT&DL

10/11/2017

TB Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP

113/QĐ-SVHTT&DL

18/4/2017

QĐ thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển của Sở Văn hóa, Thể thao và DL