VĂN BẢN MỚI VỀ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN
Lượt xem: 587
Thực hiện Luật ngân sách Nhà nước năm 2015; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính; Công văn số 2501/STC-QLNS ngày 13/7/2017 của Sở Tài chính tỉnh Sơn La về việc thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Để đảm bảo việc thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự được nghiêm túc, đúng với quy định.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Cơ quan Sở, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện công khai ngân sách với các nội dung cụ thể sau:

1. Truy cập cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính theo địa chỉ http://sotaichinh.sonla.gov.vn để tra cứu văn bản, nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thực hiện công khai ngân sách của đơn vị mình theo tiết b khoản 1, tiết b khoản 2, tiết b khoản 3, điều 3 của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:

2.1.  Nội dung công khai:

- Công khai dự toán ngân sách: Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác (theo Mẫu biểu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017).

- Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm):

+  Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt;

+  Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt (theo Mẫu biểu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 ).

-  Công khai quyết toán ngân sách nhà nước:

+ Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước (theo Mẫu biểu số 4, Mẫu biểu số 5 ban hành kèm theo Thông tư số  61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017).

2.2.  Hình thức công khai:

Việc công khai các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư  số  61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật Ngân sách nhà nước, đối với đơn vị có Cổng thông tin điện tử thì phải thực hiện công khai ngân sách qua Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình. Cụ thể là:  Việc công khai ngân sách nhà nước được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức: công bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; đưa lên trang thông tin điện tử; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2.3. Thời điểm công khai:

-  Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền giao đầu năm và điều chỉnh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có).

-  Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hằng quý, 6 tháng phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng.

- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước hàng năm được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đơn vị báo cáo đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp.

-  Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lưu ý: Đồng thời với công khai ngân sách, các đơn vị gửi văn bản về Sở ( Qua Phòng Kế hoạch – Tài chính) để tổng hợp, báo cáo toàn ngành(Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính có hiệu lực  từ ngày 01/8/2017).

3. Giao Phòng Kế hoạch – Tài chính:

- Chỉ đạo các đơn vị dự toán thực hiện công khai ngân sách theo đúng hướng dẫn của Bộ tài chính tại  Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả công khai của các đơn vị thuộc ngành gửi Sở Tài chính.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai ngân sách của các đơn vị thuộc ngành.

Đây là nội dung công tác quan trọng, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trần Ngọc Quang

1 2 3 4 5  ...