Triển khai Kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018
Lượt xem: 609
Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Đặng Văn Hùng – Giám đốc Sở. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; Thủ trưởng, kế toán các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Sở.

Hội nghị đã thảo luận và thốngng nhất những nội dung quan trọng về Kế hoạch phát triển sự nghiệp và Dự toán thu chi ngân sách năm 2018.

Với chức năng, nhiệm vụ được Ban giám đốc Sở giao, Phòng Kế hoạch – Tài chính đã triển khai các văn bản chủ yếu của Bộ VHTT&DL, UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành và thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp và dự toán ngân sách năm 2018.

Sau đây là một số nội dung cơ bản của hướng dẫn thực hiện trong trao đổi của Phòng Kế hoạch – Tài chính tại Hội nghị:

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức triển khai Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; Quản lý, điều hành, sử dụng tài chính ngân sách năm 2018

( Tài liệu hội nghị ngày 29 tháng 12 năm 2017)

Căn cứ: Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 10/12/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 285/QĐ-KHĐT ngày 10.12.2017 của Sở KH&ĐT về giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, sự nghiệp năm 2018; Quyết định só 3389/QĐ – UBND ngày 10/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngan sách năm 2018;

Để triển khai kịp thời, có hiệu quả Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; Quản lý, điều hành sử dụng tài chính ngân sách năm 2018 đã được UBND tỉnh, Bộ văn hóa, thể thao và du lịch giao. Sở văn hóa, thể thao và du lịch hướng dẫn các đơn vị , các phòng nghiệp vụ một số nội dung chủ yếu sau:

 VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính về Xây dựng kế hoạch phát triển và dự toán ngân sách Nhà nước sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch năm 2018. Sở VHTT&DL đã chỉ đạo và hướng dẫn các Phòng VHTT, các đơn vị thuộc Sở thực hiện Xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp và Dự toán thu chi ngân sách năm 2018. Các Phòng VHTT và các đơn vị thuộc Sở đã thực hiện đảm bảo về nội dung và thời gian. Qua các bước thảo luận kế hoạch và dự toán ngân sách, Sở đã ban hành Kế hoạch số 1998/KH-SVHTTDL ngày 10/10/2017 và tới nay UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 10/12/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 285/QĐ-KHĐT ngày 10.12.2017 của Sở KH&ĐT về giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, sự nghiệp năm 2018( Văn phòng Sở đã chuyển đến các đồng chí bằng văn bản). Lưu ý một số nội dung sau:

          - Các chỉ tiêu kế hoạch được giao đã phù hợp với khả năng thực hiện và yêu cầu đòi hỏi  nhu cầu phát triển sự nghiệp.

          - Trong tổng hợp các chỉ tiêu sự nghiệp: Đề nghị các đơn vị, các phòng thuộc Sở thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, các chỉ tiêu báo cáo theo quy định, đồng thời lưu ý thực hiện tốt hệ thống thống kê theo tiêu chí quốc gia.

          - Chỉ tiêu về: Số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên là 27% ( Trong năm sẽ điều chỉnh lại là 28%) .

          -  Chỉ tiêu Tổ chức Gameshow” Về bản em” bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chung tay xây dựng nông thôn mới đối với Trung tâm Văn hóa tỉnh: 12 chương trình song không được cấp kinh phí thực hiện.

          - Chỉ tiêu: Sưu tầm bảo tồn dân ca dân nhạc, dân vũ truyền thống dân gian một số dân tộc; Tổ chức truyền khẩu, truyền vai cho đội ngũ diễn viên đối với Nhà hát Ca múa nhạc song không được cấp kinh phí thực hiện.

          - Chỉ tiêu về Hoạt động thông tin, xúc tiến du lịch: Đã chuyển về Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, tuy nhiên cần có sự phối với Sở VHTT&DL để nắm số liệu.

          - Chưa giao chỉ tiêu đối với Trường Trung cấp VHNT&DL do trong thời gian chuẩn bị cho công tác tổ chức bộ máy trong thời gian tới( Phải chờ khi có quyết định của tỉnh).

- Dự kiến giao chỉ tiêu  kế hoạch phát triển sự nghiệp đối với 02 lĩnh vực: Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; Thể dục thể thao. Phòng Quản lý thể dục thể thao đã có số liệu, Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình đã có công văn xin ý kiến các Phòng VH&TT các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch phát triển sự nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của huyện, thành phố để thống nhất chỉ tiêu kế hoạch. Phòng Kế hoạch – Tài chính tổng hợp, trình giám đốc Sở ban hành để tổ chức thực hiện ( Dự kiến sẽ tổng hợp và trình Giám đốc Sở ban hành trước ngày 15/01/2018).

Đồng thời, để làm căn cứ cho các Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố và các đơn vị thuộc Sở chủ động trong triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018, Sở VHTT&DL sẽ ban hành Chương trình công tác trọng tâm toàn ngành năm 2018, hiện nay đang tổng hợp từ các phòng chuyên môn ( Dự kiến sẽ tổng hợp và trình Giám đốc Sở ban hành trước ngày 15/01/2018).

Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị các Phòng chuyên môn, các đơn vị nếu có thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cần kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở để điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

VỀ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 31/12/2016 Hướng dân thực hiện Nghị định 163/2016/NĐ-CP; Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017, hướng dân chế độ kế toán HCSN (thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính; Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính).

*Công tác quyết toán ngân sách năm 2016

Qua công tác xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2016 của ngành, bên cạnh những ưu điểm mà các đơn vị thực hiện ( được ngành ghi nhận rất cụ thể từng đơn vị tại biên bản xét duyệt quyết toán năm 2016)  đơn vị trực thuộc Sở còn tồn tại hạn chế, cần khắc phục. Cụ thể như sau:

- Công tác lập Quy chế chi tiêu nội bộ  các đơn vị chưa lập Phương án tự chủ để xây dựng Quy chế; một số đơn vị  chưa cụ thể các nội dung chi, định mức chi, chứng từ và quy trình thủ tục thanh quyết toán, chưa tạo được nguồn để từng bước nâng cao đời sống của cán bộ CNVC  từ kinh phí tiết kiệm được,  chưa bám sát các định mức chi tiêu của nhà nước, xây dựng còn vượt hoặc tự đặt ra định mức. Trong công tác thanh toán chi trả  tại đơn vị còn áp Quy chế chi tiêu nội bộ đối với các chương trình, nội dung chi không thường xuyên dẫn đến thiếu chứng từ gốc điển hình là chi công tác phí thiếu hóa đơn ngủ do áp dụng hình thức khoán.

- Cuối kỳ kế toán năm đơn vị chưa thực hiện kết chuyển nguồn từ năm nay sang năm trước chờ xét duyệt quyết toán, chưa hạch toán tăng tài sản do công tác sửa chữa lớn trong năm. 

- Chưa chấp hành đầy đủ các chế độ tài chính thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu sự nghiệp tại đơn vị, cụ thể nguồn thu chưa nộp vào tài khoản tiền gửi mở tại KBNN mà để lại chi tiền mặt tại đơn vị, các khoản chi đảm bảo đều có kiểm soát của KBNN.

- Một số đơn vị, công tác tập hợp chứng từ kế toán còn chưa được khoa học, chứng từ kế toán chi từ các loại quỹ chưa tập hợp riêng, thiếu bảng tổng hợp nên công tác kiểm tra, kiểm soát còn mất nhiều thời gian.

- Trong năm có đơn vị thanh toán sai chế độ, vượt tiêu chuẩn định mức quy định phải thu nồi nộp trả NSNN. 

- Một số đơn vị dự toán thực hiện hạch toán kế toán chưa chính xác, chấp hành chưa tốt về chế độ chứng từ, sổ sách theo qui định tại Luật kế toán. Các nội dung chi chưa bám sát vào dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị còn có nhận thức sai là dự toán lập khác với thực tế chi, ở đây các đơn vị đặc biệt lưu ý việc thực hiện chi phải theo và khớp đúng với dự toán được phê duyệt ( trừ trường hợp đặc biệt do nhà nước điều chỉnh giá như giá xăng dầu, điện, nước …) vẫn còn đơn vị tự động điều chỉnh nội dung thừa sang nội dung thiếu khi chưa có ý kiến của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo quản lý tài chính, tài sản còn chậm thời gian và chưa đầy đủ nội dung, chất lượng báo cáo chưa đảm bảo, nhất là những báo cáo mang tính cấp bách và báo cáo đánh giá giai đoạn.

- Trong năm 2016 có Văn phòng Sở, Trung tâm văn hóa, Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu TDTT là tập hợp chứng từ đảm bảo yêu cầu. Đề nghị các đơn vị tập hợp chứng từ đảm bảo yếu tố khoa học, dễ kiểm tra, kiểm soát. Cụ thể:

Đối với chứng từ chi kinh phí tự chủ (thường xuyên) tập hợp theo quý, thứ tự theo từng mục lục ngân sách từ mục 6000 đến 9050, có bảng tổng hợp phí ngoài đảm bảo khớp đúng với số liệu quyết toán và số liệu kiểm soát chi của KBNN.

Đối với chứng từ chi không thường xuyên, đề nghị tập hợp theo quý, theo từng nội dung chuyên môn. Ví dụ: Trung tâm Văn hóa tỉnh gồm có các nội dung: Trưng bày triển lãm nhỏ; Tuyên truyền đội TTLĐ; Xây dựng đội văn nghệ mẫu; Phóng tác pano tuyên truyền….

* Công tác quản lý tài chính năm 2017

Qua công tác thẩm định dự toán của các đơn vị trực thuộc trong năm 2017, nhìn chung các đơn vị có nhiều cố gắng, khắc phục tồn tại , tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý tài chính, cụ thể là:

** Công tác quản lý thu ( có biểu chi tiết giao thu kèm theo)

Các đơn vị trong ngành đã thực hiện thu đúng thẩm quyền, đúng định mức, nộp các khoản phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước đầy đủ kip, quản lý, sử dụng nguồn thu hiệu quả đúng với các quy định của nhà nước, thực hiện trích đủ 40% để cải cách tiền lương, số thu để lại bổ sung kinh phí được đơn vị quản lý, theo dõi và thanh quyết toán đầy đủ kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.  Các khoản thu sự nghiệp được nộp vào tài khoản mở tại KBNN, thực hiện kiểm soát chi của KBNN qua hoạt động tiền gửi. ( Lưu ý Trường Trung cấp VHNT&DL không thu học phí 30% của các đối tượng được miễn giảm học phí 70% theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ)

** Công tác quản lý chi ngân sách ( có biểu chi tiết giao chi kèm theo)

100% các đơn vị trong ngành đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ để tăng cường công tác quản lý trong nội bộ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển hoạt động sự nghiệp, khai thác nguồn thu, tăng thu, tiết kiệm chi, do vậy nhiều đơn vị đã tiết kiệm chi thường xuyên góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Trong thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, các đơn vị trong ngành đã đổi mới phương thức hoạt động, tiết kiệm chi, thu nhập đã từng bước được nâng cao. Nguồn thu sự nghiệp, cùng với nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên, đã góp phần vào chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, tạo điều kiện phát triển các hoạt động sự nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chủ động phân bổ nguồn kinh phí được giao theo nhu cầu chi thực tế đảm bảo tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả trong các hoạt động trong đơn vị mình.

Trong công tác quản lý tài chính:

Không còn đơn vị gửi tờ trình vượt cấp, việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách so với năm 2016 đã có nhiều chuyển biến, chấp hành nghiêm túc các đúng quy định của nhà nước về quản lý tài chính. Tuy nhiên năm 2017 phòng Kế hoạch – Tài chính chưa xem chứng từ kế toán nên chưa có nhận xét về  tồn tại chi tiết của từng đơn vị, nhưng qua công tác thẩm định dự toán hàng tháng, quý đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước ( như cung cấp đầy đủ hồ sơ, các căn cứ pháp lý, các thủ tục, quy trình…)

Bên cạnh những ưu điểm trên, một số đơn vị vẫn còn sai sót trong quản lý tài chính cần phải khắc phục ngay trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

*Công tác quản lý tài chính năm 2018

* Về dự toán thu - chi ngân sách năm 2018:

 Cơ quan Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Các đơn vị thuộc Sở thực hiện theo Quyết định số: 3389/QĐ - UBND ngày 10/12/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số: 492 /QĐ-SVHTT&DL ngày 19/12/2017 của  Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La.  của Sở VHTT&DL( Đã giao các đơn vị, chi tiết của từng đơn vị - Tổng chi sự nghiệp: 85,214 tỷ đồng). Tổng hợp chung, có một số vấn đề cần lưu ý như sau:

Ngay từ đầu năm, đề nghị các đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo Nghị định số 43/2006/NĐ – CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện NĐ số 43/2006/NĐ - CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Lưu ý: Phải có xây dựng Phương án tự chủ.

Trong thực hiện dự toán, các khoản giao không thực hiện tự chủ: các đơn vị phải báo cáo nhu cầu chi theo tiến độ; hồ sơ dự toán chi tiết gửi Sở VHTT&DL thẩm định, gửi Tài chính thẩm tra và thông báo dự toán. Khi có công văn phối hợp kiểm soát chi NSNN của cơ quan Tài chính đến đơn vị, Kho bạc Nhà nước thì đơn vị mới được rút dự toán.

Để đảm bảo việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách quản lý thu, chi tài chính đề nghị các đơn vị  thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện, các chế độ tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hiện hành.

Thực hiện quán triệt Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham những năm 2018 đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị, coi việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục hàng ngày của mỗi cán bộ công chức, viên chức và của đơn vị.

           Cụ thể:

- Tổ chức thu thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp thực hiện theo đúng mức thu, đối tượng thu được cơ quan có thẩm quyền quy định, đồng thời phải thực hiện công khai mức thu; phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chính xác toàn bộ các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp, lập báo cáo tài chính, tuyệt đối không được để ngoài sổ kế toán.

- Chấn chỉnh uốn nắn những sai sót, tồn tại đã ghi trong biên bản qua công tác xét duyệt quyết toán hàng năm để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý tài chính, tài sản.(Lưu ý: Chủ tài khoản các đơn vị đã đọc biên bản quyết toán 2016 chưa, đơn vị mình còn tồn tại những vấn đề gì)

- Chủ động điều hành, triển khai thực hiện dự toán năm 2018 theo đúng kế hoạch dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tránh tình trạng tập trung vào cuối năm mới thực hiện, đặc biệt là việc mua sắm, sửa chữa tài sản phải được tiến hành lập quy trình, thủ tục ngay từ quý 1/2018, đến quý II chỉ còn công tác cấp phát kinh phí và chuyển tiền ( do quý I/2018 ưu tiên giải quyết kinh phí liên quan đến chế độ của CBCNVC).

- Ngay sau khi nhận được Quyết định của Sở về giao chỉ tiêu kế hoạch; Thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, đề nghị các đơn vị tiến hành phân khai ngân sách ( gửi kết quả thông báo công khai quyết toán năm 2016, công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 về Sở VHTT&DL để tổng hợp báo cáo theo Thông tư số 343/TT2016/TT-BTC, ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính).

- Đối với biểu dự toán kinh phí đề nghị Sở thẩm định, yêu cầu bắt buộc phải có Kế toán “ký nháy”  tại biểu ( Tránh trường hợp đưa người không có nghiệp vụ kế toán lập dự toán trình thẳng Thủ trưởng đơn vị); Đối với cơ quan Sở - Phòng KHTC thẩm định trên cơ sở báo cáo thẩm định của Văn phòng( Phòng KHTC chuyển mẫu. Lưu ý: Việc lập chứng từ kế toán giao cho các phòng chuyên môn theo từng đầu việc đã giao tại hội nghị CBVC. Theo Luật kế toán thì kế toán chỉ có nhiệm vụ sau:

Tại Điều 4. Nhiệm vụ kế toán

1. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

2. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

3. Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

4. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 5. Yêu cầu kế toán

1. Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính.

2. Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán.

3. Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán.

4. Phản ánh trung thực, khách quan hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

5. Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệu kế toán kỳ này phải kế tiếp số liệu kế toán của kỳ trước.

6. Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh, kiểm chứng được. )

- Công tác lập kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện ( Nội dung này Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng Quản lý Du lịch cần lưu ý, do dự toán thường không khớp với kế hoạch). Căn cứ vào nhiệm vụ của phòng đã được lãnh đạo đơn vị giao, các phòng chuyên môn phải lập kế hoạch để tổ chức thực hiện ( Kế hoạch thực hiện phải gửi kèm dự toán, ở đây lưu ý dự toán đã được đơn vị lập và có cấp thẩm quyền là Sở VHTT&DL, Sở Tài chính phê duyệt nên yêu cầu phải khớp đúng. Đối với kế hoạch Tập huấn yêu cầu phải rõ đối tượng, địa điểm, thời gian, số lượng học viên; báo cáo viên phải rõ đối tượng để tiện thanh toán chi trả).

- Quản lý các nguồn thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp:

Đối với ngành: Có Thư viện tỉnh, Văn phòng Sở, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh là phải nộp vào NSNN theo tỷ lệ quy định; Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh  có chi phí giảm trừ trực tiếp, số còn để lại tại đơn vị để sử dụng.

Đối với đơn vị có nguồn thu sau khi nộp NSNN, giảm trừ chi phí trực tiếp phải trích đủ 40% để thực hiện CCTL, đơn vị sự nghiệp trích vào các quỹ để sử dụng theo Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006.

( Đối với Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh cần lưu ý  về quy định mức thu đối với cơ sở vật chất tại Trung tâm để làm căn cứ pháp lý khi tổ chức thu).

 Lưu ý:

-  “ Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, được quyết định tổng mức thu nhập tăng thêm trong năm, nhưng tối đa không quá 02 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm do nhà nước quy định, sau khi đã thực hiện trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 25%. 

Quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ làm cơ sở để tính tổng thu nhập tăng thêm trong năm của đơn vị, bao gồm:

- Tiền lương ngạch bậc và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có): Tính trên cơ sở hệ số lương, hệ số phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của người lao động trong đơn vị (lao động trong biên chế và lao động hợp đồng từ 1 năm trở lên) và mức tiền lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.

Quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm của đơn vị nêu trên không bao gồm khoản tiền công trả theo hợp đồng vụ việc.

- Trích tối thiểu 25% số chênh lệch thu lớn hơn chi để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập. Đối với Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi mức trích tối đa hai Quỹ không quá 3 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân trong năm.

Trường hợp chênh lệch thu lớn hơn chi bằng hoặc nhỏ hơn một lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm đơn vị được quyết định sử dụng, như sau:

- Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động;

- Trích lập các quỹ: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (không khống chế mức trích tối thiểu 25% chênh lệch thu lớn hơn chi), Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập. Đối với Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi mức trích tối đa hai Quỹ không quá 3 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân trong năm.

Căn cứ quy định trên đây, mức cụ thể chi trả thu nhập tăng thêm và trích lập các quỹ do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

- Quản lý chi ngân sách ( cần lưu ý):

+ Đối với chế độ công tác phí, Hội nghị: Đã áp dụng Thông tư 40/2017/TT-BNC ngày 28/4/2017 và Nghị quyết 60/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017. Tuy nhiên về ngân sách không được giao bổ sung, các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ giao khả năng tài chính để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp khi giải quyết chế độ công tác phí; Việc tổ chức hội nghị phải tuân thủ đúng các quy định đảm bảo yếu tố tiết kiệm, hiệu quả tránh tổ chức xong không nguồn thanh toán.

+ Hội đồng thẩm định giá:

Căn cứ Điều 28 - Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ( Có hiệu lực từ 25/9/2013);  Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 yêu cầu:

“Hội đồng thẩm định giá tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi chung là đơn vị) được giao mua, bán, quản lý và sử dụng tài sản do lãnh đạo đơn vị có tài sản cần thẩm định giá hoặc người được ủy quyền làm Chủ tịch, các thành viên khác gồm:

- Đại diện bộ phận chuyên môn về giá hoặc tài chính, kế toán của đơn vị được giao mua, bán, quản lý, sử dụng tài sản;

- Đại diện bộ phận chuyên môn về giá hoặc tài chính của cơ quan cấp trên;

- Các thành viên khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm của tài sản cần thẩm định giá.

 Hội đồng thẩm định giá phải có ít nhất một thành viên đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính hoặc đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá”.

Lưu ý: Thuê thẩm định giá thực hiện theo Công văn số 2408/SVHTTDL- KHTC ngày 21/12/2017 của Sở -  thực hiện Công văn số 4753/STC-QLNS ngày 14/12/2017 của Sở Tài chính về  trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị khi thực hiện thuê các Công ty có chức năng thẩm định giá trong việc thẩm định giá khi sử dụng nguồn vốn nhà nước để mua sắm. Đối với các chứng thư thẩm định giá có ghi “ Giá tham khảo”, “ mục đích tham khảo”, “ mức giá làm cơ sở tham khảo”… Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính không chấp nhận đối với các chứng thư thẩm định giá đó và sẽ trả lại hồ sơ của đơn vị trình thẩm định và phải thẩm định lại. Đồng thời yêu cầu  Chủ tài khoản của đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính đối với mức giá trình đề nghị mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm đó.

 - Công tác đấu thầu tại đơn vị đảm bảo đúng quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật , phải thực hiện đầy đủ các quy trình theo yêu cầu, nếu liên quan đến lĩnh vực XDCB thì trình Sở Kế hoạch & Đầu tư, nếu mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ trình Sở Tài chính, bởi vì các Sở này có trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Lưu ý:  Đấu thầu qua mạng theo quy định của Bộ KHĐT.

* Đối với triển khai các dự án sửa chữa, nâng cấp trụ sở( Thư viện tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Nhà hát Ca múa nhạc ):

Lưu ý thực hiện đúng quy định của Luật ngân sách, Luật Xây dựng, Luật đấu thầu….. và các văn bản quy định pháp luật có liên quan. Thực hiện theo Khoản 7 Điều 12 Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 10/12/2017 của UBND tỉnh về Ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2018 … “  Đối với các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ các nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN quy định thực hiện theo quy định của Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất ..

-  Thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực đã được công bố thông tin năng lực trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La để thực hiện lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

-  Căn cứ Tư vấn thiết kế trình, đối chiếu với mục tiêu, yêu cầu khi thỏa thuận các công việc theo kế hoạch từ tháng 9/2017 với phòng KH-TC, Chủ đầu tư quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ thiết kế.

- Căn cứ Tư vấn thiết kế trình. Chủ đầu tư phê duyệt giá các vật tư vật liệu đưa vào lập dự toán xây dựng công trình (những vật liệu chưa có trong công bố giá của Sở Xây dựng, Chủ đầu tư cần thuê đơn vị thẩm định giá làm cơ sở để phê duyệt- Thẩm định giá phải khẳng định trong chứng thư giá để mua sản phẩm mà không phải giá để chủ đầu tư tham khảo)

- Sau khi có bản vẽ thiết kế và dự toán. Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán (tư vấn có đủ năng lực đã được công bố thông tin năng lực trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La); Phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Sau khi có kết quả thẩm tra, chủ đầu tư trình Sở Xây dựng tỉnh Sơn La thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.

- Sau khi có Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng, Chủ đầu tư quyết định phê duyệt thiết kế theo ủy quyền (nếu được ủy quyền) và gửi 01 bộ Hồ sơ đã đóng dấu thẩm định của Sở Xây dựng về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để biết, theo dõi trong công tác cấp vốn đầu tư.

- Căn cứ thiết kế và dự toán được phê duyệt Chủ đầu tư lập tờ trình xin thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

- Sau khi có Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ đầu tư quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo ủy quyền (nếu được ủy quyền).

-  Căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Chủ đầu tư tiến hành lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch và thương thảo ký hợp đồng thực hiện.

* Chương trình mục tiêu về văn hoá:

- Năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 5264/BVHTTDL-KHTC ngày 08/12/2017 về hướng dẫn phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển Văn hóa năm 2017 của tỉnh Sơn La: Tổng kinh phí: 2.606 triệu đồng. Gồm: Chống xuống cấp tu bổ di tích Tháp Mường Bám: 1 tỷ đồng; Hỗ trự trang thiết bị Trung tâm Văn hóa tỉnh: 1 tỷ đồng;  Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, 11 Trường dân tộc nội trú: 106 triệu đồng; Hỗ trợ trang thiết bị cho Nhà hát Ca múa nhạc: 500 triệu đồng( Hiện nay văn bản chưa tới tỉnh, do thời gian cuối năm NS, dự kiến sẽ xin chuyển thực hiện năm 2018). Năm 2018, giao vốn chương trình 3.159 triệu đồng( Chi tiết chưa phân bổ - Phòng KHTC sẽ trực tiếp liên hệ với Sở KHĐ, Sở Tài chính để đề nghị phân bổ và triển khai thực hiện sớm).

- Năm 2017, thực hiện Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 03/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phố biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Bộ Tài chính đã phân bổ kinh phí: 1.450 triệu đồng để thực hiện mua 01 xe ô tô chiếu phim lưu động; 02 bộ máy chiếu phim ( Sở đã giao kinh phí để Trung tâm PHP&CB tỉnh thực hiện). Đề nghị Trung tâm sớm triển khai và thực hiện đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo chất lượng thiết bị và thời gian thực hiện; Năm 2018, theo kế hoạch được giao 1,2 tỷ đồng thực hiện mua 04 bộ máy chiếu phim lưu động.

* Giải pháp thực hiện quản lý tài chính năm 2018:

Năm 2018, là năm thứ ba của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Để đảm bảo việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách quản lý thu, chi tài chính đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện, các chế độ tiêu chuẩn, định mức chi tiêu hiện hành.

Thực hiện có hiệu quả quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo qui định. 

Quá trình tổ chức thu thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp thực hiện theo đúng mức thu, đối tượng thu được cơ quan có thẩm quyền quy định đồng thời phải thực hiện công khai mức thu; bảo đảm phản ánh được đầy đủ, kịp thời, chính xác toàn bộ các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp vào sổ kế toán, báo cáo tài chính, tuyệt đối không được để ngoài sổ sách kế toán.

Tăng cường nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ làm công tác tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chấn chỉnh uốn nắn những sai sót, tồn tại đã ghi trong biên bản qua công tác xét duyệt quyết toán hàng năm để nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý tài chính, tài sản.

Chủ động điều hành, triển khai thực hiện dự toán năm 2018 theo đúng kế hoạch dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tránh tình trạng tập trung vào cuối năm mới thực hiện, đặc biệt là việc mua sắm, sửa chữa tài sản phải được tiến hành từ quý I/2018

Nâng cao hiệu quả trang bị, quản lý và sử dụng quả tài sản nhà nước, chấp hành nghiêm thời gian và nội dung đối với các báo cáo về quản lý tài chính, tài sản nhà nước.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản nhà nước tại đơn vị.

Kết luận:

- Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao, các đơn vị không được tự ý thay đổi chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đã giao. Trường hợp có thay đổi phải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

-  Thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2018, các đơn vị cần thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí đồng thời đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt Quyết định 3388/QĐ-UBND ngày 10.12.2017 của UBND tỉnh về Ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2018. Trong quá trình hoạt  động thường xuyên tổng hợp, báo cáo về Sở để nắm bắt và kịp thời cùng đơn vị giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở VHTT&DL rất mong nhận được sự chia sẻ, quan tâm phối hợp của các  đơn vị, các phòng chuyên môn thuộc Sở trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Mưu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình của tỉnh ngày càng phát triển, bền vững.

Trần Ngọc Quang

 

1 2 3 4 5  ...