TỔ CHỨC BỘ MÁY PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Lượt xem: 1671

TRƯỞNG PHÒNG: TRẦN NGỌC QUANG

Kỹ sư cung cấp điện; Cao cấp Lý luận chính trị

Ngạch: Chuyên viên chính; Mã ngạch: 01.002

Điện thoại: 022.3855830; DĐ: 0979812862

 Email: Tranngocquang52@gmail.com

               

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: NGUYỄN KHẮC MINH
Kỹ sư giao thông; Trung cấp Lý luận chính trị
Ngạch: Chuyên viên; Mã ngạch: 01.003
ĐT: 022.3859158; DĐ: 0912228722
Email: Nguyenkhacminh28@gmail.com

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG- KẾ TOÁN TRƯỞNG: NGUYỄN THỊ KIM OANH
Cử nhân kinh tế; Trung cấp Lý luận chính trị
Ngạch: Kế toán viên; Mã ngạch: 06.031
ĐT: 022.3759128; DĐ: 0982110967
Email: Kimoanh1967sl@gmail.com

 

KẾ TOÁN: TRƯƠNG THỊ HÀ
Cử nhân kinh tế
Ngạch: kế toán viên; Mã ngạch: 06.031
ĐT: 022.3759128; DĐ: 0982110967
Email: Truongthiha1977@gmail.com

 

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN VĂN THI

Cử nhân kinh tế
Ngạch: Chuyên viên; Mã ngạch: 01.003
ĐT: 022.3859158; DĐ: 0946646066
Email: thikhtc@gmail.com

 

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN VĂN QUYẾT
Cử nhân kinh tế
Ngạch: Chuyên viên; Mã ngạch: 01.003
ĐT: 022.3859158; DĐ: 01686156296
Email: Vanquyetkhtc@gmail.com

 

QUY ĐỊNH

Chế độ làm việc và Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức  năm 2017

Căn cứ Quy chế làm việc của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La ban hành theo Quyết định số: 06/QĐ - SVHTT&DL ngày 05/01/2017;

Căn cứ quyết định số: 67/QĐ-SVHTT&DL ngày 25/3/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều động cán bộ, công chức;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao;

Căn cứ biên chế được giao và hiện có của Phòng Kế hoạch - Tài chính;

Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng Quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức năm 2017 với các nội dung cụ thể sau:

I. Nhiệm vụ chung của Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở thực hiện công tác Kế hoạch và công tác Tài chính của ngành và cơ quan Sở.

2. Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, chủ trì xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

- Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tài chính - kế toán của ngành theo sự phân cấp của UBND tỉnh Sơn La, Sở tài chính tỉnh Sơn La: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch - dự toán kinh phí của ngành theo đúng quy định; tổ chức theo dõi, phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính toàn bộ hoạt động tài chính và tài sản của ngành; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản của các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; báo kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nghiệm của ngành, các đơn vị trực thuộc với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình công tác và chỉ tiêu kế hoạch giao.

- Tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đã được phê duyệt.

- Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách quản lý về các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý thanh quyết toán, kiểm tra công tác quản lý tài chính, kế toán các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngành theo quy định của pháp luật.

 - Xây dựng, chỉ đạo thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của ngành thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án của ngành hàng tháng, hàng quý, năm.

- Thực hiện công tác kế toán, chính sách quản lý tài chính theo đúng quy định của Luật ngân sách.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng; các đơn vị trực thuộc đề xuất, xây dựng định mức chi tiêu trong ngành.

- Phối hợp với Văn phòng Sở, các phòng chức năng có liên quan để tổng hợp, thống kê số liệu, chỉ tiêu kế hoạch các nội dung thuộc ngành báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, lãnh đạo Sở và Cục thống kê theo định kỳ.

- Thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp và theo dõi các hoạt động của các doanh nghiệp thuộc ngành quản lý.

- Xây dựng kế hoạch và quản lý thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành quản lý.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở tham gia các Hội đồng, các Ban chỉ đạo, Ban tổ chức do tỉnh thành lập về các nội dung liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ  khác do lãnh đạo Sở giao.

II. Phân công cụ thể

1. Trưởng phòng: Trần Ngọc Quang

1.1. Nhiệm vụ chung:

- Phụ trách chung hoạt động của Phòng.

 - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý và cả năm. Định kỳ hàng tháng Trưởng phòng tổ chức họp phòng để đánh giá công tác trong tháng, đề ra chương trình công tác cho tháng tiếp theo và báo cáo kết quả bằng văn bản với Lãnh đạo Sở (qua Văn phòng Sở vào ngày 17 - 18 hàng tháng), đồng thời chuyển tới các Phòng chuyên môn của Sở để phối hợp trong công tác (qua hộp thư điện tử).

- Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được lãnh đạo Sở giao; quản lý cán bộ, công chức trong phòng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các hoạt động công tác của phòng.

1.2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng, điều hành mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được quy định và chịu sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở; chịu trách nhiệm toàn diện mọi hoạt động chuyên môn của phòng trước lãnh đạo Sở.

- Quản lý cán bộ, phân công công việc cho các thành viên trong phòng, lên kế hoạch công tác, quản lý ngày giờ công, kiểm tra đôn đốc, tiếp nhận chỉ thị và các văn bản do lãnh đạo Sở giao để triển khai thực hiện. Khi chuyên viên trình dự thảo các văn bản để thủ trưởng phê duyệt, trưởng phòng xem trước và cho ý kiến thống nhất. Thực hiện việc duyệt văn bản của chuyên viên theo Quy chế quản lý và sử dụng mạng thông tin nội bộ; Quy chế văn thư, lưu trữ.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình các đơn vị cơ sở trong tỉnh về lĩnh vực được phân công, nắm kết quả công tác và việc triển khai thực hiện của cơ sở để đề xuất biện pháp chỉ đạo.

- Tham gia ý kiến trong việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành và các chế độ chính sách thuộc lĩnh vực được phân công; được tham gia ý kiến đối với công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ của phòng. Tham gia ý kiến với các ngành, các địa phương, đơn vị trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án có liên quan đến nhiệm vụ của phòng và thẩm định các phương án của các đơn vị trước khi trình lãnh đạo Sở xem xét chỉ đạo.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở tham gia các Hội đồng, các Ban chỉ đạo, Ban tổ chức do tỉnh thành lập về các nội dung liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của phòng.

- Ngoài trách nhiệm phụ trách phòng:

+ Trưởng phòng được phép cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng nghỉ 1 ngày;

+ Tổng hợp, báo cáo công tác tuần, tháng, quý, năm của phòng báo cáo lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở tại các kỳ họp giao ban và các kỳ công tác;

+ Trao đổi với các trưởng phòng, bộ phận trong cơ quan những công việc có liên quan đến nhiệm vụ của phòng. Nếu trao đổi không thống nhất thì phải báo cáo lãnh đạo Sở quyết định;

+ Trực tiếp đảm nhận phụ trách công tác cải cách hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 trong phạm vi công tác của phòng;

+ Trực tiếp tham mưu hướng dẫn, xây dựng và tổng hợp Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch hàng năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Khắc Minh

- Là người giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về một số nội dung, nhiệm vụ công tác được phân công.

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc khi Trưởng phòng đi vắng và chịu trách nhiệm về công việc mà mình đã giải quyết.

- Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng phòng trực tiếp phân công:

+ Tham mưu với lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng các nội dung về đầu tư xây dựng cơ bản của ngành; Giúp Ban chỉ đạo thực hiện các Đề án xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Xây dựng báo cáo tháng, quý, năm của Ban chỉ đạo; Chuẩn bị tài liệu họp Ban chỉ đạo thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng cơ bản (các phiên định kỳ họp vào tuần đầu của tháng và đột xuất);

+ Tham mưu với lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng các nội dung về các dự án đầu tư của các đơn vị thuộc Sở, các phòng Văn hoá - Thông tin huyện, thành phố (khi có yêu cầu);

+ Phối hợp chỉ đạo kế toán hoàn thiện hồ sơ đầu tư, hồ sơ thanh toán các dự án;

+ Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án của ngành hàng tháng, hàng quý, năm;

+ Tham mưu hướng dẫn, xây dựng và tổng hợp Quy hoạch các lĩnh vực phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

3. Phó trưởng phòng – Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Kim Oanh

- Là người giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về một số nội dung, nhiệm vụ công tác được phân công.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ kế toán trưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán ngành đúng quy định theo Luật kế toán, trực tiếp làm kế toán tổng hợp.

- Tham mưu phân bổ dự toán kinh phí của ngành sau khi có Quyết định giao kinh phí của UBND tỉnh, thống nhất phương án phân bổ dự toán kinh phí hàng năm với Sở Tài chính; Chịu trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí của ngành lần cuối trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Lập báo cáo quyết toán kinh phí toàn ngành, phối hợp với Sở Tài chính phê duyệt quyết toán của toàn ngành.

- Giúp Trưởng phòng tham mưu quản lý công tác tài chính, kế toán, quản trị  của ngành; Quản lý, kiểm tra việc sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản của cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng; các đơn vị trực thuộc đề xuất, xây dựng định mức chi tiêu trong ngành.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tham mưu xây dựng các báo cáo về công tác quản lý tài chính, của ngành; Triển khai thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ công chức cơ quan thuộc phạm vi trách nhiệm phòng.

- Tham mưu thẩm định, trả lời các tờ trình bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Sở và các đơn vị trong ngành.

- Tham mưu tổng hợp, xây dựng dự toán, tờ trình các nguồn kinh phí bổ sung phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh liên quan đến nhiệm vụ, lĩnh vực thuộc ngành.

- Tham mưu tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của ngành.

- Tham mưu, đề xuất, báo cáo lãnh đạo Sở các biện pháp thực hiện tiết kiệm chống lãng phí; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.

- Tham mưu với lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng về hướng dẫn và quản lý thanh quyết toán, kiểm tra công tác quản lý tài chính, kế toán của cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngành theo quy định của pháp luật.

Chịu trách nhiệm quản lý các nguồn kinh phí: Đầu tư xây dựng cơ bản,  Chương trình mục tiêu quốc gia, Quy hoạch.

4. Kế toán: Trương Thị Hà

- Trực tiếp quản lý công tác kế toán tài chính các đơn vị:

 + Cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 +  Trung tâm Huấn luyện  và thi đấu  thể dục thể thao tỉnh;

 +  Trung tâm Văn hóa tỉnh;

 +  Bảo tàng tỉnh;

 + Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh.

- Nội dung công việc quản lý bao gồm:

+ Hướng dẫn và kiểm soát Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị được phân công phụ trách;

+ Kiểm soát các thủ tục ( Bảng lương, dự toán, tờ trình đề nghị cấp kinh phí, Đăng ký biên chế quỹ lương có ý kiến phê duyệt của Sở Nội vụ);

+ Thẩm định các dự toán năm, quý và phát sinh trong năm theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành của Nhà nước; dự thảo tờ trình trình lãnh đạo phòng trước khi trình lãnh đạo Sở và cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Mở sổ theo dõi nguồn kinh phí và tình hình cấp phát ngân sách của các đơn vị được phân công phụ trách;

+ Quyết toán kinh phí với các đơn vị làm căn cứ xây dựng báo cáo quyết toán kinh phí của toàn ngành;

( Lưu ý: Tất cả các thủ tục trên yêu cầu các đơn vị nộp 02 bộ, một bộ nộp Sở Tài chính, 01 bộ lưu tại chuyên quản phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền).

          5. Chuyên viên: Nguyễn Văn Quyết

- Trực tiếp quản lý công tác kế toán tài chính các đơn vị:

 +  Thư viện tỉnh;

 +  Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng;

 +  Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch;

 +  Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh.

- Nội dung công việc quản lý bao gồm:

+ Hướng dẫn và kiểm soát Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị được phân công phụ trách;

+ Kiểm soát các thủ tục ( Bảng lương, dự toán, tờ trình đề nghị cấp kinh phí, Đăng ký biên chế quỹ lương có ý kiến phê duyệt của Sở Nội vụ);

+ Thẩm định các dự toán năm, quý và phát sinh trong năm theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành của Nhà nước; dự thảo tờ trình trình lãnh đạo phòng trước khi trình lãnh đạo Sở và cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Mở sổ theo dõi nguồn kinh phí và tình hình cấp phát ngân sách của các đơn vị được phân công phụ trách;

+ Quyết toán kinh phí với các đơn vị làm căn cứ xây dựng báo cáo quyết toán kinh phí của toàn ngành;

( Lưu ý: Tất cả các thủ tục trên yêu cầu các đơn vị nộp 02 bộ, một bộ nộp Sở Tài chính, 01 bộ lưu tại chuyên quản phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền);

- Tham mưu cho kế toán trưởng thanh quyết toán nguồn vốn đầu tư XDCB, Chương trình mục tiêu văn hóa, Quy hoạch.

-  Chịu trách nhiệm lưu giữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ ĐTXDCB của các công trình, dự án do Sở làm chủ đầu tư.

- Hàng tháng, quý  báo cáo tình hình thực hiện, sử dụng kinh phí được giao với kế toán trưởng để tổng hợp báo cáo Ban giám đốc.

- Hàng tháng, quý phối hợp với kế toán khác của phòng đối chiếu kinh phí với Kho bạc Nhà nước theo quy định.

- Tham mưu xây dựng báo cáo đối với: Chương trình mục tiêu quốc gia; Nhiệm vụ của Chủ đầu tư; Phí, lệ phí.

 - Theo dõi, chấm công đối với cán bộ, công chức trong phòng hàng tháng.

6. Chuyên viên: Nguyễn Văn Thi

- Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo phòng trực tiếp phân công:

+ Tham mưu về công tác kiểm kê tài sản hàng năm của cơ quan Sở;

+ Tham mưu các nội dung về kế hoạch ngân sách, dự toán, chế độ thu - chi  của các đơn vị thuộc sở, các phòng Văn hoá - Thông tin huyện, thành phố( Khi có yêu cầu);

+ Phối hợp tham mưu đề xuất, xây dựng định mức chi tiêu trong ngành;

+ Thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp và theo dõi các hoạt động của các doanh nghiệp thuộc ngành quản lý;

+ Tham mưu các nội dung, xây dựng báo cáo đối với: Công tác đất đai; Tài sản của ngành;

+ Tham mưu các nội dung về công tác theo dõi, tổng hợp các thiết chế thuộc cơ sở vật chất của ngành;

+ Tham gia xây dựng các hồ sơ, văn bản, thủ tục thực hiện các gói thầu chi thường xuyên của cơ quan Sở và ngành ( nếu có).

- Tham mưu với lãnh đạo phòng các nội dung về đầu tư xây dựng cơ bản của ngành; Trực tiếp giúp Phó trưởng phòng ( Phụ trách lĩnh vực ĐTXDCB) các thủ tục, quy trình thực hiện dự án đầu tư.

III. Tổ chức thực hiện

1. Cán bộ, công chức Phòng Kế hoạch - Tài chính : Nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật lao động và các quy định về trật tự nội vụ cơ quan, chịu trách nhiệm trước Phó phòng phụ trách và Trưởng phòng về kết quả hoạt động công tác của mình; Thực hiện chế độ báo cáo công tác hàng tuần, hàng tháng với Trưởng phòng hoặc đột xuất khi lãnh đạo Sở  yêu cầu; Thực hiện tốt chế độ lập hồ sơ công việc, bảo quản đầy đủ hồ sơ, tài liệu, giữ gìn bí mật theo quy định; Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

2. Cán bộ, công chức Phòng Kế hoạch - Tài chính nghiêm chỉnh chấp hành Quy định này để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao có hiệu quả, góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng, của ngành.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc hoặc không phù hợp thì  thảo luận tập thể đi đến thống  nhất để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

4. Quy định phân công nhiệm vụ  của Phòng Kế hoạch - Tài chính  được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2017./.

1 2 3 4 5  ...