Một số ý kiến đề xuất biện pháp thực hành tiết kiệm năm 2016
Lượt xem: 333
Ngày 12 tháng 01 năm 2016, Cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2016. Tham dự Hội nghị có đầy đủ cán bộ, công chức của Cơ quan Sở.

Hội nghị đã  thông qua:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

- Báo cáo công khai công tác tài chính năm 2015 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016.

- Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016.

- Công khai kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ, công chức năm 2016.

- Báo cáo kết quả công tác năm 2015; Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Ban Thanh tra nhân dân.

- Tổng hợp ý kiến góp ý, bổ sung, sửa đổi các Quy chế, Quy định làm việc của cơ quan vàv tổ chức Công đoàn năm 2016.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, trách nhiệm và thông qua các nội dung được trình tại Hội nghị với sự thống nhất cao, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong phát triển sự gfhiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2016.

Một trong những nội dung được thảo luận nhiều là làm thế nào để thực hiện tốt nhiệm vụ thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các ý kiến thảo luận đã nhất trí và quyết tâm thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Làm tốt công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức được  học tập, quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết hợp với các đợt thi đua, phát động phong trào phấn đấu thực hiện tốt tiết kiệm, chống lãng phí với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức Chương trình hành động của Bộ VHTT&DL và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của ngành, tập trung vào các văn bản như: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 84/2006/NĐ - CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 202/2006/QĐ - TTg ngày 31/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 107/2006/NĐ - CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước…. Từ đó từng bước nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, công chức.

2. Đề xuất một số biện pháp thực hiện trong các lĩnh vực cụ thể

2.1. Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước

- Thực hiện tốt Quyết định 3089/QĐ - UBND ngày 10/12/2015 về Ban hành quy định quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2016; Quyết định số 413/QĐ-SVHTT&DL ngày 06/01/2016 về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016; Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý  hành chính đối với các cơ qua Nhà nước; Thông tư số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 và số 71/2007/TTLT-BTC-BNV ngày 26/6/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Nghị định số: 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước. Từ đó chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, bám sát nhiệm vụ được giao để phân kỳ thực hiện kinh phí hợp lý, đảm bảo thực hiện tiết kiệm trong điều kiện cho phép mà vẫn hoàn thành chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, trong quá trình thực hiện ngân sách năm 2015 đã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện; Chỉ đạo bộ phận Thanh tra ngành tích cực thanh tra, kiểm tra theo quy định, kịp thời ngăn chặn những yếu kém, tồn tại và tiêu cực có thể xảy ra.

Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách được giao. Các Phòng chuyên môn chủ động xây dựng dự toán và kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện trên tinh thần tiết kiệm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

- Các Ban chỉ đạo cải cách hành chính, Chương trình thực hiện cải cách hành chính; Ban chỉ đạo tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật…của Sở tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay từng phòng, ban chuyên môn.

- Các đoàn thể quần chúng, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên tham gia quản lý thực hiện ngân sách; rà soát, kiểm tra thực hiện Qui chế chi tiêu nội bộ; bổ sung, thay đổi cho phù hợp với thực tế.

- Đảm bảo chi đúng, chi đủ các khoản chi cho con người theo đúng chế độ, chính sách: Lương, phụ cấp lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi xã hội…..;

- Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng theo đúng Luật thi đua khen thưởng, Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Quy chế thi đua khen thưởng ngành.

- Thực hiện tốt việc mua sắm tài sản cả về thường xuyên và đấu thầu mua sắm.

2.2. Tiết kiệm trong công tác hành chính

Làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nghiệp vụ hành chính như:

- Sử dụng máy điện thoại: Tiến hành khoán chi phí tới từng phòng chuyên môn; sử dụng đúng chế độ quy định, tăng cường sử dụng chung giữa các phòng gần nhau; Mức chi được quy định rõ ràng, cụ thể theo quy chế chi tiêu nội bộ.

- Thực hiện tốt quy định về quản lý, sử dụng phương tiện là xe ô tô phục vụ công tác theo Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/TTg-CP về quy định tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý sử dụng xe ô tô trong cơ quan NN; Quyết định số số 3331/QĐ-UBND  ngày 28.12.2015 của UBND tỉnh về Ban hành quy chế quản lý, sử dụng phương tiện xe ô tô tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Thực hiện tốt quy định về tổ chức Hội nghị theo Nghị quyết số: 349/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc Hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La.

 Giảm tối đa việc tổ chức các hội nghị; Tăng cường tổ chức kết hợp với triển khai công tác chuyên môn.

- Không tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản.

- Thực hiện tốt Quy định về sử dụng máy vi tính, thiết bị văn phòng. Tập trung áp dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên tinh thần tiết kiệm song vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

- Vận động, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, các phòng ban thuộc Sở sử dụng tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt hành chính.

- Thực hiện tốt Quy định cụ thể về chế độ công tác phí theo Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính; Nghị quyết số: 349/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc Hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La; tăng cường sử dụng phương tiện công cộng, tính toán hợp lý số người đi công tác, thời gian công tác….

- Thực hiện tốt công tác phòng gian, bảo mật, quản lý tài sản công, trong năm 2016 không để xảy ra trường hợp nào thất thoát tài sản, tài liệu.

- Thực hiện tốt các quy định về tiếp khách theo đúng chế độ quy định của Nhà nước.

- Không sử dụng kinh phí của Nhà nước để sử dụng làm quà biếu, quà tặng cho cá nhân, tập thể dưới mọi hình thức.

- Không sử dụng ngân sách Nhà nước trong  thăm hỏi việc hiếu, hỷ.

- Đảm bảo cung cấp tốt báo chí, văn hóa phẩm phục vụ nhu cầu thông tin, phục vụ nhiệm vụ chuyên môn cho lãnh đạo sở và các phòng ban chuyên môn, tăng cường đọc chung trong điều kiện cho phép để tránh lãng phí, thực hành tiết kiệm.

- Tiếp tục xây dựng, duy trì  và bổ sung tủ sách pháp luật để nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến và nghiên cứu chế độ chính sách cho cán bộ, công chức trong cơ quan.

2.3. Quản lý, sử dụng cán bộ công chức

Thực hiện tốt Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La.

Chủ động trong triển khai thực hiện Nghị định số: 108/2014/NĐ – CP ngày 20.11.2014  của về chính sách tinh giản biên chế; Văn bản số 3458/UBND -NC  ngày 01.12.2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ – CP. Kết hợp nội dung này với xây dựng Đề án thực hiện Thông tư số: 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng VH&TT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Tăng cường củng cố, ổn định công tác tổ chức bộ máy và cán bộ. Thường xuyên rà soát biên chế, giảm tối đa trong điều kiện cho phép đối với biên chế chính thức, sử dụng biên chế  hợp lý, đúng chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của nhiệm vụ.

Bổ sung, điều chỉnh và ban hành Qui chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm căn cứ xây dựng các Qui chế khác ( 10 quy chế;  02 Quy định Văn phòng Sở và Phòng Tổ chức, cán bộ đã tham mưu), bổ sung các quy định phù hợp với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện công khai để các phòng chuyên môn và cán bộ, công chức tham gia giám sát, đánh giá công tác triển khai thực hiện. Trong các qui chế nên đề cập đến vấn đề " Phạt" khi vi phạm bởi như vậy mới tăng cường ý thức tự giác thực hiện.

Tăng cường quản lý thời gian làm việc của cán bộ, công chức; quy định rõ trách nhiệm của cá nhân trước tập thể, phân công phân nhiệm rõ ràng; Các phòng, chuyên môn của Sở rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy định chế độ làm việc, phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức trong phòng.

Thực hiện đúng quy định về công tác tổ chức và cán bộ  trong tuyển dụng, đề bạt, điều động đối với cán bộ, công chức trong ngành phù hợp với chuyên môn, ngành nghề và phát huy được khả năng, sở trường của cán bộ công chức, tránh lãng phí thời gian và nguồn lực lao động.

Kết luận: 

Đề nghị các phòng chuyên môn phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu với Ban giám đốc để thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng.

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách là nội dung lớn cần quan tâm thực hiện và cần có sự đồng thuận, ý thức tự giác thực hiện, sự phối kết hợp tốt của các bộ phận chuyên môn và trước hết là sự quản lý, điều hành của Ban giám đốc Sở. Có như vậy chúng ta mới thực hiện được và qua đó nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức. Thực tế, ngành VHTTDL là một ngành đa lĩnh vực, đối với cơ quan Sở thì kinh phí chi công tác phí, tổ chức hội nghị nhiều. Chính vì vậy việc tiết kiệm để nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức là hết sức khó khăn, thực tế là trong nhiều năm qua chúng ta chưa thực hiện được. Với sự quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức cơ quan Sở, năm 2016 sẽ triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả./.

Trần  Ngọc Quang

1 2 3 4 5  ...