MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2017
Lượt xem: 363
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; Công văn số 759/KHĐT – TH ngày 12/5/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2017; Công văn số: 1459/STC-KHNS ngày 12/5/2016 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2017. Nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao và du lịch của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La và khả năng thực hiện của ngành.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Hướng dẫn số 659/SVHTT&DL-KHTC ngày 18/5/2016 để các đơn vị sự nghiệp, Phòng Văn hóa – Thông tin  xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Sơn La năm 2017. Từ ngày 16/6 tới ngày 24/6/2016, tập thể lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn đã thảo luận với các đơn vị sự nghiệp đi đến thống nhất Kế hoạch phát triển sự nghiệp năm 2017, toàn ngành tập trung nỗ lực phấn đấu tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

MỤC TIÊU

Tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch Sơn La đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, sâu rộng, bền vững.  Nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân; Đẩy mạnh  phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với cuộc vận động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", góp phần đắc lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nỗ lực tập trung  thực hiện các mục tiêu đảm bảo tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành thuộc các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình đã đề ra.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao, hợp tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch trên địa bàn toàn tỉnh;  nâng cao tính văn hoá, thể thao, du lịch trong mọi hoạt động của xã hội; tăng cường công tác trong giao lưu quốc tế và khu vực góp phần quan trọng  hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

 DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

* Lĩnh vực Văn hoá:

- 193 xã, phường, thị trấn; 2.380 bản, tổ, tiểu khu có nhà văn hoá;

- 64,5% số hộ gia đình; 43% số bản, tổ, tiểu khu; 97% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá.

* Lĩnh vực Thể dục thể thao:

- 27% dân số tập luyện TDTT thường xuyên;

- 22% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao;

- 27 VĐV đẳng cấp quốc gia, trong đó 11 VĐV cấp kiện tướng, 16 VĐV cấp I;

- 101 VĐV tập trung đào tạo theo đề án;

- Tổ chức các giải thi đấu TDTT cấp tỉnh : 14 cuộc;

- Số cuộc tham gia thi đấu khu vực và toàn quốc: 37 cuộc;

- Số huy chương đạt được: 117.

* Lĩnh vực Du lịch:

 Phấn đấu đón 1,850 triệu lượt khách; phấn đấu doanh thu dịch vụ phục vụ du lịch xã hội đạt 888 tỷ đồng. Trong đó: Doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch là: 528 tỷ đồng, doanh thu từ các dịch vụ khác là: 360 tỷ đồng.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC NĂM 2017

* Các hoạt động chuyên ngành

** Lĩnh vực văn hoá

- Xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch mừng Đảng - mừng Xuân năm 2017; Tuyên truyền cổ động phục vụ những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh năm 2017. Tập trung các nội dung:  Tuyên truyền kết quả và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV; Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Tuyên truyền thực hiện an toàn giao thông, Phòng chống ma túy, Xây dựng nông thôn mới......

- Tham mưu các nội dung được phân công thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu quảng trường  và Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Thành phố Sơn La.

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 ( giai đoạn 2017-2020 ).

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục phổ biến pháp luật năm 2017: Biên soạn, in ấn cuốn tài liệu hỏi đáp về Luật sở hữu trí tuệ.

-  Thực hiện kế hoạch tuyên truyền thông tin đối ngoại năm 2017: Sản xuất đĩa DVD, VCD về tình hữu nghị Việt - Lào, cung cấp cho cơ sở và cung cấp cho các đội tuyên truyền lưu động, chiếu bóng lưu động sử dụng đi tuyên truyền cơ sở.

- Tham mưu Đăng cai tổ chức Ngày hội giao lưu Văn hoá, Thể thao, Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ I/2017( Theo Quyết định số: 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 về việc phê duyệt đề án, tổ chức định kỳ “ Ngày hội, giao lưu văn hoá, thể thao & du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013-2020).

- Trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết về chế độ Đội thông tin lưu động ( Theo Thông tư  liên bộ số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện).

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch  tôn tạo khu di tích lịch sử - văn hóa tâm linh Văn Bia Quế Lâm ngự chế - Đền thờ Vua Lê Thái Tông.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La (Sau khi có quyết định phê duyệt của Thủ tướng chính phủ).

- Thực hiện Kế hoạch bảo tồn và phát huy di sản văn hóa sách chữ Thái cổ tỉnh Sơn La năm 2017(Theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh Sơn La bảo tồn và phát huy giá trị di sản sách chữ Thái cổ tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2019).

- Đăng cai chủ trì lập hồ sơ di sản văn hóa nghệ thuật Xòe Thái trình UNESCO.

- Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể năm 2017 trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể giai đoạn 2017-2020 trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia;

- Thực hiện Kế hoạch bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La năm 2017 (Theo Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020)

- Tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam: Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4; Ngày Di sản văn hóa 23/11.

- Rà soát, bổ sung Quy hoạch Hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Tham mưu đặt tên đường, tên phố một số đô thị thuộc tỉnh Sơn La.

- Duy trì và đổi mới hoạt động của CLB các giám đốc Trung tâm Văn hóa -Thể thao - Du lịch tỉnh Sơn La, tổ chức hội nghị chuyên đề, hội thảo về chuyên môn nghiệp vụ.

- Xây dựng 02 đội văn nghệ mẫu, mở 02 lớp tập huấn hạt nhân văn nghệ cơ sở; tổ chức trưng bày 02 cuộc triển lãm, biên tập và thu thanh 35 tài liệu tuyên truyền; sáng tác 25 mẫu tranh cổ động, sáng tác 04 kịch bản tuyên truyền; phóng tác 300m2 panô.

- Khảo sát, sưu tầm, nghiên cứu, lưu giữ, giới thiệu phục dựng 01 Lễ hội truyền thống; 01 nhạc cụ dân tộc hoặc làn điệu dân ca, hoặc múa dân gian.

-  Biên tập xuất bản 1.500 tập tài liệu nghiệp vụ (tập ca khúc, tập kịch ngắn, CD, VCD...) làm tài liệu nghiệp vụ cho các phong trào ở cơ sở và trao đổi nghiệp vụ với hệ thống Trung tâm Văn hoá trong toàn quốc. Biên tập, dàn dựng 06 chương trình mới cho tuyên truyền ở cơ sở.

- Tham gia 04 cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan, ngày hội Văn hoá, tập huấn nghiệp vụ, triển lãm, trại sáng tác do Trung ương, vùng miền tổ chức tổ chức.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức từ 4 - 6 cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan cấp tỉnh; từ 12 - 15 cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan cấp huyện, thành phố; Mở 02 lớp bồi dưỡng  nghiệp vụ thông tin cơ sở.

- Giới thiệu 12 Đội VNQC tiêu biểu trên sóng Đài PTTH tỉnh và VTV5.

- Mở 02 lớp do Nghệ nhân ưu tú truyền dạy, bảo tồn  và phát huy bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ các dân tộc.

- Biểu diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp: Xây dựng mới 01 chương trình  nghệ thuật tham gia Liên hoan nghệ thuật quốc tế ; 05 chương trình biểu diễn chuyên đề; Chỉnh lý, nâng cao 20 tiết mục; Sáng tác mới 12 tiết mục; Sưu tầm 08 bản thu hình và tiếng các làn điệu dân ca, dân nhạc;  Tổ chức biểu diễn 105 buổi.

- Duy trì tốt hoạt động của các đội chiếu phim lưu động trên địa bàn tỉnh; Tổ chức 4.680 buổi chiếu phim; Xây dựng 07 phim tài liệu, nghệ thuật; Dịch và lồng tiếng dân tộc vào 24 phim phục vụ cơ sở; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền lưu động kết hợp với chiếu phim.

- Bảo tồn, bảo tàng: Hoàn thành Đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa thời Tiền - sơ sử vùng lòng hồ thủy điện Sơn La"; Tổ chức 03 triển lãm chuyên đề; Khảo sát, lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xếp hạng 03 di tích: Di tích lịch sử Pom Đồn huyện Mường La, Khu căn cứ du kích Bản Thé, xã Chiềng Xôm thành phố Sơn La, di tích hang Lán Le, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai; Sưu tầm mới 150 hiện vật, tài liệu; Tu bổ, chống xuống cấp di tích khảo cổ học Mái đá bản Mòn, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu; Tổ chức 70 buổi giáo dục truyền thống; Xây dựng 05 chuyên mục di sản văn hóa.....

- Duy trì tốt hoạt động của hệ thống Thư viện, 27 điểm chi nhánh thư viện toàn tỉnh; Sưu tầm mới 500 tài liệu địa chí; Luân chuyển 700 ngàn lượt sách; Tổ chức 80 cuộc nói chuyện giới thiệu sách; Xây dựng 4.000 biểu cơ sở dữ liệu sách; Tổ chức 01 cuộc Thi đọc sách; Phục chế 8.000 cuốn sách cũ, 170 tập báo cũ; Số hóa 20.000 trang tài liệu; Biên soạn, phát hành 24 số điểm báo, 12 số thông tin khoa học chuyên đề, 4 số thư mục chuyên đề; Phối hợp với Đài truyền hình tỉnh phát sóng truyền hình:  Chuyên mục “Sách – Báo với cuộc sống”; Tổ chức 24 cuộc tuyên truyền, giới thiệu sách, phục vụ bạn đọc bằng xe Thư viện lưu động..... Phấn đấu phát hành 150.000 bản sách; 500.000 tờ văn hóa phẩm phục vụ nhân dân.

** Lĩnh vực thể dục thể thao

Về phong trào TDTT quần chúng

- Phát triển phong trào TDTT quần chúng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, trong đó chú trọng xây dựng và phát triển phong trào TDTT ở vùng nông thôn, các xã vùng sâu, vùng xa biên giới vùng di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, khai thác các môn thể thao dân tộc, bảo tồn và phát huy các trò chơi dân gian truyền thống, từng bước đưa vào hệ thống thi đấu hàng năm cùng với các môn thể thao hiện đại. Từng bước nâng cao chất lượng phong trào ở thành phố, thị trấn, khu đông dân cư, trong các trường học, cơ quan, đơn vị, lực lượng các bộ công chức và người lao động, lực lượng vũ trang với các hình thức hoạt động đa dạng, phong phú nhằm thu hút được đông đảo lực lượng tham gia.

- Triển khai công tác TDTT gắn kết chặt chẽ với công tác phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, để phát triển phong trào rèn luyện thân thể sâu rộng trong quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao sức khoẻ nhân dân, nâng cao tinh thần đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động và tổ chức Lễ phát động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm của đất nước và địa phương, Kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam 27/3. Thực hiện tốt Chương trình phối hợp, liên kết với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh để phát triển phong trào trong các đối tượng; Phát triển thêm 07 câu lạc bộ TDTT.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, các tổ chức xã hội, kinh tế, chính trị về tác dụng của tập luyện TDTT, để việc tập luyện TDTT trở thành nhu cầu, thói quen của mỗi người dân. Phối hợp với Đài truyền hình tỉnh phát sóng truyền hình Bản tin thể thao cuối tuần.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hoá các hoạt động TDTT, chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB TDTT.

- Tổ chức 14 giải thi đấu cấp tỉnh (Trong đó có 02 giải phối hợp với các ngành); 50 – 55 giải cấp huyện, thành phố.

- Tham gia thi đấu 06 giải thể thao quần chúng khu vực và toàn quốc; Đăng cai 02 giải toàn quốc và khu vực; Phấn đấu đạt 51 huy chương các loại.

Về thể thao thành tích cao

- Tiếp tục thực hiện tốt Đề án Đào tạo vận động viên năng khiếu, vận động viên thành tích cao tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020 (Theo Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh ).

- Thực hiện công tác tuyển chọn và đào tạo VĐV thành tích cao từ tuyến cơ sở nhằm tạo nguồn tuyển chọn thường xuyên, bài bản và có tính kế thừa, liên tục; Tiếp tục tuyển chọn đào tạo VĐV các môn mũi nhọn của tỉnh như: Cầu lông, Taekwondo, điền kinh, pen cát si lát...; duy trì huấn luyện, đào tạo  thường xuyên 63 VĐV đội tuyển trẻ, 38 VĐV đội tuyển tỉnh; đào tạo 40 VĐV năng khiếu.

- Tham gia thi đấu 31 giải toàn quốc và quốc tế. Phấn đấu đạt 66 huy chương các loại( 17HCV, 17HCB, 32 HCĐ).

- Phấn đấu 27 VĐV đạt đẳng cấp quốc gia. Trong đó: 16 VĐV cấp I; 11 VĐV kiện tướng.

- Phối hợp với các Liên đoàn thể thao quốc gia, đặc biệt là Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia để gửi các VĐV có triển vọng được tập trung tập huấn.

- Phối hợp với các nhà trường có VĐV đang học văn hoá tăng cường công tác quản lý và giáo dục đạo đức, tư tưởng cho VĐV.

** Lĩnh vực Du lịch

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch. Đồng thời đẩy mạnh công tác quảng bá và xúc tiến du lịch, kết hợp với xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư. Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch; nâng cao chất lượng các dịch vụ, đẩy nhanh các dự án đầu tư du lịch. Nâng cao hiệu quả các hoạt động liên kết phát triển du lịch trong và ngoài tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tham mưu ban hành Kế hoạch và triển khai năm 2017 - 2018 Chương trình hành động thực hiện nghị quyết 19-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch.

- Đánh giá thực trạng, rà soát chất lượng các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Khảo sát, điều tra thống kê du lịch.

- Khảo sát, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh ăn uống, mua sắm  đăng ký cấp biển hiệu đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2017.

- Tăng cường kiểm tra hoạt động của các đơn vị kinh doanh lữ hành trên địa bàn thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu.

- Tham mưu xây dựng Quy chế quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La trình UBND tỉnh ban hành.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển du lịch các tỉnh biên giới Việt - Lào trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Sở KH&ĐT tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Sơn La; với UBND huyện Mộc Châu tổ chức Lễ hội trà Mộc Châu - Sơn La; với UBND Thành phố Sơn La tổ chức Lễ hội mùa hoa Ban.

- Tham gia: Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch 4 nước: Việt Nam - Trung Quốc - Lào - Campuchia tại tỉnh Điện Biên; Liên hoan Làng du lịch cộng đồng tiêu biểu của Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình; các hoạt động trong chương trình năm du lịch quốc gia năm  2017.

- Tổ chức thi ẩm thực dân tộc tỉnh Sơn La và tham gia Cuộc thi đầu bếp giỏi với chủ đề: "Chiếc thìa vàng - Hương vị Tây Bắc" tại Lào Cai.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án đào tạo nghề du lịch cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2017  (sau khi UBND tỉnh phê duyệt).

- Triển khai dự án “Phát triển các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu phục vụ phát triển du lịch” (sau khi được phê duyệt).

- Xây dựng dự án: Tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, thương mai Sơn La thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, biểu diễn văn hóa, văn nghệ và các loại hình truyền thông khác tại Hà Nội. Triển khai thực hiện dự án khi được phê duyệt.

-  Tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, giai đoạn 2015-2020; Quy hoạch Du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.

- Giao lưu, hợp tác phát triển du lịch các tỉnh biên giới Việt – Trung. 

- Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo hướng dẫn viên du lịch và kỹ năng nghề du lịch; Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch cho cán bộ văn hóa cấp xã, phòng VHTT các huyện, thành phố.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016 (Trong đó: Chủ trì phối hợp với Hội nhiếp ảnh Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp du lịch Sơn La lần thứ I năm 2016; Xây dựng kế hoạch sản xuất đĩa phim “Du lịch Sơn La”).

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017; Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch nhóm hợp tác phát triển 8 tỉnh TBMR năm 2017, triển khai hoạt động hợp tác năm 2018 và Bàn giao trưởng nhóm hợp tác cho tỉnh đăng cai, trình UBND - Trưởng nhóm hợp tác ban hành

- Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu điểm du lịch.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch. Tập trung vào các nhiệm vụ: In các bản đồ tấm lớn "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" căng treo tại các khu, điểm du lịch trọng điểm; triển khai Dự án “Trải nghiệm Sơn La”; tổ chức các hoạt động cổ động trực quan tuyên truyền, quảng bá năm Du lịch quốc gia 2017; phối hợp với Sở VHTT&DL các tỉnh các tỉnh TBMR xây dựng và đưa vào khai thác những sản phẩm du lịch cộng đồng tiêu biểu; phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Hoà Bình, Điện Biên, Lai Châu xây dựng Tour du lịch tâm linh dọc sông Đà; tổ chức các Tour tham quan với chủ đề “Xuân về trên Thảo nguyên” ; phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên xây dựng Chương trình du lịch “Dấu chân huyền thoại” - Khám phá các cung đường hành quân trong chiến dịch Điện Biên lịch sử; Đón các đoàn Famtrip và Presstrip đến xúc tiến điểm đến và quảng bá năm du lịch quốc gia 2017; tham gia cuộc thi ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc.

** Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác Gia đình tập trung  một số nội dung sau:

 Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa":

 Tiếp tục củng cố, kiện toàn sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ các cấp; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các Ban chỉ đạo cơ sở; tổ chức thực hiện tốt việc triển khai phong trào theo hướng dẫn của BCĐ phong trào Trung ương; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào; tổ chức thực hiện tốt hoạt động của Thường trực BCĐ tỉnh; tham mưu, chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt việc đăng ký và đạt các danh hiệu văn hoá  từ cơ sở đến cấp tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Duy trì hoạt động của BCĐ tỉnh đảm bảo thực hiện đúng quy chế và kế hoạch triển khai phong trào năm 2017 đề ra.

- Ban chỉ đạo các cấp triển khai các hoạt động của phong trào năm 2017. Củng cố, kiện toàn, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Biên tập, in ấn, phát hành 04 số bản tin Văn hoá, Thể thao, Du lịch và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

- Xây dựng Đề án xây dựng, phổ biến và nhân rộng mô hình điểm: Mô hình bản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổng hợp số liệu đạt danh hiệu  văn hóa năm 2017 và đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2018.

- Đẩy mạnh các chương trình phối hợp giữa các ngành thành viên BCĐ tỉnh, BCĐ huyện, thành phố trong qúa trình tổ chức thực hiện phong trào.

- Ban chỉ đạo các cấp triển khai đăng ký xây dựng danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Bản văn hoá", "Tổ dân phố văn hoá", “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2017, tổng hợp kết quả trình BCĐ tỉnh.

- Tổ chức sơ kết 5 năm (giao đoạn 2015-2020) chương trình phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Khảo sát lựa chọn và hỗ trợ các hoạt động xây dựng điểm sáng văn hóa trên tuyến biên giới.

- Biên soạn tài liệu nghiệp vụ phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tập 6. Biên tập, in ấn, phát hành bản tiêu chí “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ phong trào cho cán bộ văn hóa xã và chuyên viên các phòng VHTT các huyện, thành phố.

- Ban chỉ đạo tỉnh tiến hành kiểm tra việc triển khai phong trào năm 2017.

- Tổ chức Liên hoan cơ quan, đơn vị văn hóa tiêu biểu tỉnh Sơn La lần thứ hai.

- Khảo sát, xây dựng trình UBND tỉnh ban hành “ Đề án xây dựng  và nhân rộng mô hình điểm  bản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La”

 - Lựa chọn 1 xã điểm để xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

- Xây dựng kế hoạch, khảo sát lựa chọn 1 phường, thị trấn điểm để xây dựng  mô hình phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

 Về công tác Gia đình

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật, chỉ thị, nghị định, chiến lược, quyết định, kế hoạch… của Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ ban ngành, UBND tỉnh về công tác gia đình.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình; Tổ chức các phiên họp, sơ kết, tổng kết hoạt động theo đúng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. 

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hoạt động chào mừng:  Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 trên địa bàn tỉnh; 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trên địa bàn toàn tỉnh;  Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La, năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện: Đề án "Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020;  Kế hoạch  thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

- Thu thập, xử lý số liệu các số liệu cơ bản về công tác gia đình.

- Ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo các huyện, thành phố; quá trình triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình tại một số xã, phường, thị trấn.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng chuyên mục “Gia đình và hạnh phúc”.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017.

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác gia đình tại các bản, tổ và tương đương.

** Công tác Kế hoạch - Tài chính

Thực hiện tốt công tác kế hoạch, tài vụ toàn ngành; thực hiện thu - chi theo Luật ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả đầu tư.

Tiếp tục tham mưu trình tỉnh thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch. Cụ thể là :

- Các dự án chuyển tiếp :

+  Thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Sơn La  đến năm 2020;

+ Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phù Yên....;

+ Đầu tư xây dựng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch;

+ Cải tạo, sửa chữa( Khu B) Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh;

-  Tiếp tục tham mưu trình tỉnh cho phép thực hiện các dự án:

+  Xây dựng hệ thống bảng tuyên truyền Xây dựng nông thôn mới;

+ Xây dựng Nhà làm việc của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh;

 + Mua sắm bổ sung trang thiết bị kỹ thuật phục vụ luyện tập và biểu diễn cho Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh;

+ Sửa chữa, nâng cấp nhà ở của vận động viên thể thao tại Trung tâm Đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao tỉnh;

+ Sửa chữa trụ sở Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh;

+ Tường rào Thư viện tỉnh.

- Tham mưu với tỉnh triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế văn hoá, TDTT cho các địa phương đặc biệt là ở cấp huyện, xã, phường, thị trấn, để khắc phục tình trạng thiếu cơ sở vật chất, thiếu  điểm tập luyện TDTT.

- Tiếp tục thực hiện quy hoạch đất cho các công trình TDTT của huyện, thành phố đến các xã, phường, thị trấn, bản, tổ dân phố, tham mưu với Thường trực UBND tỉnh từng bước đầu tư xây dựng các công trình thể thao nhằm tạo nhiều sân chơi, bãi tập phục vụ quần chúng đến tập luyện.

-  Triển khai thực hiện tốt đầu tư hạ tầng du lịch.

** Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 23/3 /2010 của UBND tỉnh về triển khai nội dung CCHC Nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2020; Chỉ đạo của Bộ VHTT&DL về công tác CCHC.

Thực hiện HTQLCL ISO 9001:2008, hệ thống điều hành và quản lý văn bản trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Áp dụng có hiệu quả Bộ thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa”; Thực hiện tốt Kế hoạch rà soát văn bản Quy phạm pháp luật của ngành. Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành.

 Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, gắn phòng chống tham nhũng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, tập trung kiểm tra hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội, di tích lịch sử - văn hoá, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú du lịch...

Trần Ngọc Quang

1 2 3 4 5  ...