Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch năm 2017
Lượt xem: 656
Thực hiện Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 - 2020; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong giai đoạn 2017-2020 trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội của địa phương trong đó có sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tập trung xây dựng các giải pháp thiết thực và triển khai thực hiện quyết liệt, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong thực hiện các mục tiêu phát triển sự nghiệp và các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 - 2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017-2020 và từ đó xây dựng chương trình của toàn ngành.

Chương trình đã đề cập rõ nhiệm vụ trọng tâm, một số chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực. Trong đó tập trung vào các nội dung:

          - Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

- Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.

- Quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước.

          - Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu giai đoạn 2017 – 2020.

          -  Quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công.

- Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên.

- Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

          - Thực hiện triệt để  tiết kiệm trong quản lý, sử dụng điện năng.

Chương trình cũng đã nêu rõ các giải pháp và tổ chức thực hiện, hàng năm có đánh giá, sơ kết thực hiện để chương trình được triển khai có hiệu quả.

( Sau đây là chi tiết của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017-2020 ; Kế hoạch năm 2017 của toàn ngành).

Trần Ngọc Quang

1 2 3 4 5  ...