CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2016 -2020
Lượt xem: 470
Trong những năm qua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Sơn La về đầu tư các thiết chế văn hóa tại tỉnh. Đến nay, các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 hầu hết đạt kế hoạch được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh giao. Tổng kinh phí thực hiện các chương trình về văn hóa giai đoạn 2011-2015 là 29.548 triệu đồng( Trong đó vốn CTMT là 25.803 triệu đồng).


Tháp Mường Và đang được tu bổ theo chương trình mục tiêu quốc gia

Cụ thể triển khai và thực hiện như sau:

Dự án chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích: Trong 05 năm đã tu bổ, tôn tạo  03 di tích. Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc Việt Nam: Bảo tồn, phát huy giá trị sách chữ Thái cổ tại Thư viện tỉnh Sơn La. Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới:   Hỗ trợ xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Sốp Cộp; Hỗ trợ xây dựng  07 nhà văn hóa xã; 07 nhà văn hóa bản;  Hỗ trợ trang thiết bị cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện: 06 huyện;  14 xã;  Hỗ trợ 80 bộ trang thiết bị cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp bản, tổ, tiểu khu; Hỗ trợ trang thiết bị cho 09 Đội thông tin lưu động huyện; Cấp sách cho hệ thống thư viện 11 huyện, thành phố. Hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Phù Yên, huyện Mai Sơn. Dự án: Đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống: Hỗ trợ thiết bị cho Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.  Dự án tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình: tổ chức 05 lớp bồi dưỡng hạt nhân văn hóa cơ sở. Cấp sản phẩm văn hóa cho các xã khó khăn, các Trường dân tộc nội trú trong 05 năm được cấp tổng kinh phí là: 2.353 triệu đồng. Câp sách hạt nhân cho Thư viện tỉnh 300 triệu đồng.

Đồng thời,  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng hiện vật: Xe ô tô Thông tin lưu động: Đội Thông tin lưu động huyện Yên Châu. Kinh phí: 898 triệu đồng( Trong đó vốn chương trình mục tiêu về văn hóa: 400 triệu đồng).

Qua tổng kết, đánh giá tình hình huy động các nguồn lực( Ngoài hỗ trợ từ ngân sách Trung ương) để thực hiện chương trình. Theo quyết định phê duyệt chương thì kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương chỉ mang tính hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ, địa phương phải bố trí ngân sách địa phương và có biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực khác để cùng tham gia thực hiện. Tuy nhiên, Sơn La là một tỉnh khó khăn nên việc huy động vốn của tỉnh và xã hội hóa rất khó thực hiện.

Giai đoạn 2011-2015 UBND tỉnh Sơn La đã phê duyệt:  Đề án Bảo quản, dịch thuật, khai thác, phát huy di sản văn hóa sách chữ Thái cổ tỉnh Sơn La giai đoạn 2012-2014; Kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 – 2016; Xếp hạng các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015 và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý cho các di tích đã xếp hạng.

 Có thể nói rằng Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011-2015 đã đem lại và phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại từ chương trình và tính bền vững của chương trình. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, vị trí của văn hoá thông tin trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và của đất nước; Đẩy mạnh được phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; Đã góp phần giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hoá quý báu của nhân dân các dân tộc Sơn La. Đã từng bước đầu tư được cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà văn hóa huyện, xã, bản, Đội Thông tin lưu động… phù hợp với thực tế, nâng cao hiệu quả phục vụ; Qua đầu tư tôn tạo di tích đã giữ gìn được một lượng lớn vật chất chứa đựng trong mỗi di tích, đồng thời tham gia vào phát triển kinh tế; Đã thúc đẩy được công tác xã hội hoá trong mục tiêu xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.

Giai đoạn 2016 – 2020, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong lồng ghép nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ phương án sắp xếp lại các chương trình mục tiêu quốc gia và được Chính phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2015( Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015). Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa còn 05 dự án thành phần. Cụ thể là:

- Dự án chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích: Đưa vào chương trình mục tiêu phát triển văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc Việt Nam: Đưa vào chương trình mục tiêu phát triển văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo: Đưa vào chương trình mục tiêu phát triển văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với các dự án thực hiện trên địa bàn huyện và lồng ghép vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các dự án thực hiện trên địa bàn xã

- Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo: Lồng ghép vào  chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để tiếp tục thực hiện.

- Dự án đầu tư phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống: Đưa vào chương trình mục tiêu phát triển văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên cơ sở phương án sắp xếp lại các chương trình mục tiêu quốc gia đã được thông qua, các địa phương, đơn vị thường xuyên tham mưu với cấp có thẩm quyền. Hàng năm, làm tốt công tác lập kế hoạch để không bỏ sót các nhiệm vụ chi, đảm bảo các nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2016-2020./.

Trần Ngọc Quang

1 2 3 4 5  ...