Chương trình công tác trọng tâm ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016
Lượt xem: 358
Ngay từ những ngày đầu năm, để thực hiện tốt kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2016 các phòng chức năng, các đơn vị thuộc Sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và các quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp được giao xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2016.

Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 đã nêu rõ những nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện; phân công trách nhiệm và các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Đây là căn cứ để các đơn vị, các phòng chức năng thuộc Sở, các Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, thành phố chủ động trong quá trình triển khai thực hiện.

( Có Chương trình số 12/CTr –SVHTT&DL ngày 16/01/2016 kèm theo)

1 2 3 4 5  ...