Bàn giao thiết bị hỗ trợ bản Sổm Pói xã Mường Và huyện Sốp Cộp năm 2015
Lượt xem: 382
Trong những năm qua ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đầu tư các thiết chế văn hóa, hỗ trợ thiết bị hoạt động, phục dựng lễ hội, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại tỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá đã tác động tích cực tới đời sống tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới; Tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đổi mới.

Giao thiết bị hỗ trợ bản Sổm Pói xã Mường Và huyện Sốp Cộp-  Ngày 24/6/2015 Ảnh: Lan Oanh

Căn cứ Quyết định số 783/QĐ - UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh Sơn La, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm thiết bị cấp cho Đội TTLĐ huyện Sốp Cộp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức đấu thầu theo quy định và phân bổ. Ngày 24 tháng 6 năm 2015 đại diện nhà thầu và Lãnh đạo Trung tâm văn hóa- Thể thao huyện Sốp Cộp bàn giao thiết bị cho bản Sổm Pói xã Mường Và huyện Sốp Cộp góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở.

Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá đã đạt được mục tiêu đề ra. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, huy động sức mạnh của toàn xã hội vào sự nghiệp phát triển văn hoá; Ngăn chặn nguy cơ xuống cấp của các di tích, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy vốn văn hoá phi vật thể để trở thành những sản phẩm văn hoá có giá trị, phục vụ công tác giáo dục truyền thống lịch sử và truyền thống văn hiến, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân./.

Lan Oanh

1 2 3 4 5  ...