V/v tham gia góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025

V/v tham gia góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập  thuộc  lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2021, định hướng đến năm 2025
Tập tin tải về:
840_1.PDF
Danh sách các ý kiến góp ý