Xin ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ vào văn kiện đại hội

Xin ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ vào văn kiện đại hội. Thời gian tham gia ý kiến: Đến hết ngày 30/3/2020.
Tập tin tải về:
Báo cáo TKNK ĐB VH 2020.doc
Danh sách các ý kiến góp ý