V/v đề nghị đăng tải và xin ý kiến tham gia vào dự thảo NQ của HĐND tỉnh về CS hỗ trợ phát triển SPDL trên địa bàn tỉnh Sơn La

V/v đề nghị đăng tải và xin ý kiến tham gia vào dự thảo NQ của HĐND tỉnh về CS hỗ trợ phát triển SPDL trên địa bàn tỉnh Sơn La
Tập tin tải về:
773_1.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý