Tham gia ý kiến xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Quy định mức chi bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tham gia ý kiến xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Quy định mức chi bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
Tập tin tải về:
548.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý