Giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021

Giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021

Giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021