Kế hoạch phát triển sự nghiệp Văn hóa Thể thao và du lịch 5 năm ( 2021 - 2020)

KHPTSN%202021-2025%20p1.pdf

 

KHPTSN%202021-2025%20p2.pdf