Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam
Lượt xem: 422
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định vị trí, vai trò to lớn của lớp người cao tuổi đối với nhiệm vụ cách mạng: “Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề... Nước nhà lo, các cụ cùng phải lo. Nước nhà vui, các cụ đều cùng được vui”.

Trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, người cao tuổi Việt Nam luôn là lực lượng đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời kỳ nào trong lịch sử, người cao tuổi cũng luôn là lực lượng quan trọng, góp phần vun đắp truyền thống vẻ vang của dân tộc; giáo dục thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; qua đó tạo sự kết nối bền vững cho các thế hệ vượt qua khó khăn, vững bước trong sự nghiệp gìn giữ và phát triển đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định vị trí, vai trò to lớn của lớp người cao tuổi đối với nhiệm vụ cách mạng: “Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề... Nước nhà lo, các cụ cùng phải lo. Nước nhà vui, các cụ đều cùng được vui”.

Hội Người cao tuổi Việt Nam có tổ chức tiền thân là Hội Phụ lão cứu quốc. Thấy được vai trò, vị trí, những đóng góp của Hội Phụ lão cứu quốc trong kháng chiến chống quân Nguyên, ngày 21/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới các cụ phụ lão kêu gọi: “Chúng ta là bậc phụ lão, cần phải tinh thần đoàn kết trước để làm gương cho con cháu ta. Vậy tôi mong các vị phụ lão ở Hà Thành ra xung phong tổ chức “Phụ lão cứu quốc Hội” để cho các phụ lão cả nước bắt chước và để hùn sức giữ gìn nền độc lập nước nhà”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Phụ lão cứu quốc đã được tổ chức ở các địa phương trong cả nước để góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành kháng chiến chống thực dân xâm lược thắng lợi và thực hiện nhiệm vụ cứu quốc.

Sau ngày 30/4/1975, đất nước hoàn toàn thống nhất; Người cao tuổi cả nước hăng hái tham gia thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội Phụ lão cứu quốc ở các địa phương đã chuyển sang những hình thức mới, như “Hội thọ”, “Quỹ thọ”... để có điều kiện thực hiện các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, hoạt động tình nghĩa, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau lúc ốm đau, hoạn nạn; tổ chức chúc, mừng thọ, lo toan lễ tang chu đáo cho người cao tuổi khi qua đời, đem lại hiệu quả thiết thực, đoàn kết gắn bó tầng lớp người cao tuổi trong từng địa phương, cơ sở; góp phần tạo nên cuộc sống ấm áp trong tình làng nghĩa xóm, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Sang thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, người cao tuổi cả nước có nhu cầu tập hợp, đoàn kết trong một tổ chức để được đóng góp tài lực, kinh nghiệm vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các thế hệ người cao tuổi, ngày 24/9/1994, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh ký Quyết định số 523/TTg về việc thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam, mở ra thời kỳ mới trong sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên phạm vi cả nước, đáp ứng nguyện vọng của hàng triệu người cao tuổi Việt Nam.

25 năm xây dựng và phát triển, Hội Người cao tuổi Việt Nam trải qua 5 nhiệm kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội đã đưa ra chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế, thành lập Ban Đại diện ở cấp tỉnh, thành phố và cấp huyện, quận.

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Hội Người cao tuổi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 10/7/2001, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng Hội Người cao tuổi Việt Nam Bức trướng thêu 18 chữ vàng “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Ngày 02/6/2010, Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Sao vàng cho các thế hệ Người cao tuổi Việt Nam.

Tiếp tục phát huy truyền thống “Trọng lão”, “Uống nước nhớ nguồn” trọng nhân nghĩa của Nhân dân ta, nhân Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam, mỗi gia đình, cá nhân hãy luôn kính trọng, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ ông, bà, cha mẹ, các thành viên lớn tuổi trong gia đình để Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc!

Tác giả: Hoàng Thị Sinh