Ra mắt Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Lượt xem: 212
Sáng 3/2, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tọa đàm giới thiệu bộ sách Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bạn đọc tại lễ ra mắt tủ sách.

Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gồm hơn 160 tựa sách được chia thành các mảng đề tài: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tác phẩm, bài viết của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sách nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những đóng góp to lớn của Người đối với sự nghiệp của Đảng và cách mạng Việt Nam; sách nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách về lịch sử Đảng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; sách về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối của cách mạng Việt Nam; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Tủ sách đặt tại Phố sách 19 tháng 12 và thường xuyên được cập nhật, bổ sung.

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cung cấp tài liệu một cách hệ thống, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là các bạn trẻ, nhận thức đầy đủ về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó có phương hướng, biện pháp đấu tranh phù hợp, hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Tiếp sau Lễ ra mắt Tủ sách là buổi Tọa đàm giới thiệu bộ sách Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ sách tổng hợp các sự kiện lịch sử tiêu biểu, phản ánh toàn diện sự lãnh đạo của Đảng qua các giai đoạn cách mạng, từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đi tìm đường cứu nước, tiếp thu chủ nghĩa Marx-Lenin, truyền bá vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước, chuẩn bị và chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đến năm 2010. Tại buổi tọa đàm, các diễn giả, nhà khoa học đã tập trung làm rõ nội dung cơ bản, giá trị, ý nghĩa của việc biên soạn, xuất bản bộ sách và phân tích giá trị, ý nghĩa sâu sắc của một số sự kiện tiêu biểu, nổi bật trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác giả: Theo Báo Sơn La