Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2022)
Lượt xem: 1082
Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, trong Bản Tuyên cáo ngày 28/8/1945, Chính phủ đã thành lập Bộ Thông tin tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ quyết định chọn ngày 28/8/1945 làm ngày truyền thống của những người làm công tác văn hóa thông tin.Qua đó cho thấy ngành Văn hóa đã được khai sinh từ Cách mạng tháng Tám và sự hình thành, phát triển của ngành luôn gắn liền với từng giai đoạn đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với khí thế “Tiếng hát át tiếng bom”, cùng với nhân dân cả nước, hàng ngàn cán bộ, văn nghệ sĩ của ngành Văn hóa Thông tin đã một lòng vì nước, xả thân ngoài mặt trận để sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật. Trang sử hào hùng của dân tộc càng được tô đậm hơn với biết bao mồ hôi và cả máu của hàng ngàn chiến sĩ văn hóa đã hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Trải qua 77 năm xây dựng và trưởng thành ngành Văn hóa thông tin đã trưởng thành về mọi mặt. Từ những cơ sở ban đầu còn thiếu thốn, nay đã hình thành một hệ thống Văn hóa - Thông tin xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở, từ một số ngành cơ bản chuyển sang hàng chục ngành chuyên môn khác nhau, đa diện, đa dạng; Từ những phương tiện hoạt động nghèo nàn, nay toàn ngành đã có cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng được đầu tư hiện đại và đổi mới công nghệ, đội ngũ cán bộ, công chức, văn nghệ sỹ,… được tôi luyện trong phong trào, có kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao.

 

Xòe vòng của dân tộc Thái huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước ngành Văn hóa tiếp tục phát huy vai trò của mình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đã vượt qua những khó khăn khi chuyển đổi cơ chế, từng bước đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới, góp phần đấu tranh chống diễn biến hòa bình, góp phần ổn định chính trị, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Vì thế, văn hóa ngày một nâng cao, văn hóa từng bước gắn với phát triển, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang nỗ lực vươn lên thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII); Nghị quyết số 33 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI năm 2014 và Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trong những năm qua, Ngành Văn hóa tỉnh Sơn La luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở. Sự đùm bọc và ủng hộ của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Phát triển Văn hóa đã trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, từng bước gắn bó chặt chẽ hơn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các giá trị văn hóa ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò tích cực và khả năng tác động mạnh vào các lĩnh vực của đời sống. Từ đó, ngành Văn hóa của tỉnh ta đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, từ bộ máy tổ chức cán bộ đến cơ sở vật chất, phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đã và đang phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh, góp phần không nhỏ vào việc đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xóa bỏ dần các phong tục tập quán lạc hậu, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ, giải trí và sáng tạo của quần chúng nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Những thành tựu đạt được là sự cố gắng nỗ lực rất lớn của cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ, công chức, văn nghệ sỹ trong toàn ngành, khẳng định được sức sống của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên quê hương Sơn La.

  
Hát tính tẩu của người Thái huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Phát huy truyền thống lịch sử 77 năm vẻ vang, với phương châm “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La đã, đang và sẽ xây dựng các Chiến lược, Kế hoạch, Đề án cụ thể nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế…”. tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành để phát huy được “sức mạnh mềm” của văn hóa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó; thể hiện rõ trách nhiệm “mỗi cán bộ văn hóa tiêu biểu cho lối sống về văn hóa” và “nhận thức đúng để hành động đẹp”./.

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng - Phòng QLVH