Hội nghị lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách vào dự thảo Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020
Lượt xem: 320
Nhằm trưng cầu, tập hợp một cách rộng rãi, đầy đủ ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020. Từ ngày 13-16/10/2016, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của các chính sách vào dự thảo này.

Hội nghị đã được thông qua Dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020. Tại Hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận chủ yếu tập trung vào một số vấn đề, như: Nguyên tắc hỗ trợ và các nội dung, hình thức hỗ trợ và mức hỗ trợ…Hầu hết, các ý kiến tham gia thảo luận đều thống nhất cao với các nội dung, hình thức hỗ trợ là: Hỗ trợ về hạ tầng du lịch; Hỗ trợ cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường; Hỗ trợ bảo tồn văn hóa, văn nghệ, tập quán sản xuất; Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn, xúc tiến quảng bá du lịch...

Trước đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - cơ quan chủ trì tham mưu soạn thảo Nghị quyết đã ghi nhận, tiếp thu các kiến ý đóng góp và chỉnh sửa để hoàn chỉnh và trình các cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Thanh Huyền