Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại huyện Mường La
Lượt xem: 185
Ngày 4/8, Đoàn khảo sát số 2 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có cuộc làm việc tại huyện Mường La, khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm tại một số địa phương; tiến độ thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; công tác văn hóa – văn nghệ 6 tháng đầu năm 2022.

Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại huyện Mường La.

Thời gian qua, việc tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện luôn được quan tâm, nhất là các lễ hội dân gian, như: Lễ hội Mừng cơm mới, Lễ hội Pang A... Đến năm 2022, 100% nhà văn hóa xã, thị trấn được cấp đất và được sử dụng đúng mục đích. Trong giai đoạn 2017 - 2022, huyện đã bố trí kinh phí thực hiện khảo tả, phục dựng Lễ hội Pang A cho 17 bản người dân tộc La Ha trên địa bàn. Các hoạt động bảo tồn về: Ngôn ngữ, dân ca, dân vũ, chữ viết của các dân tộc được chú trọng, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa độc đáo của các dân tộc và tạo sự gắn kết trong cộng đồng.      

Đoàn công tác đề nghị thời gian tới, huyện Mường La tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế, du lịch; nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao. Thường xuyên đánh giá, rà soát hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa trên địa bàn; có giải pháp nâng cao tỷ lệ gia đình văn hóa, bản văn hóa; quan tâm thực hiện tốt công tác gia đình giai đoạn mới.

Tác giả: Theo Báo Sơn La