Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Lượt xem: 371
Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII của Đảng.

Ngày 03/3/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 154-KH/TU về việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tỉnh Sơn La, năm 2023. Trong đó đã yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Trường Chính trị tỉnh; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh phát động, triển khai  cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, hội viên, đoàn viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

anh tin bai

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống vào làm việc trên địa bàn tỉnh có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt) sáng tác lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi : từ thời điểm ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi đến hết ngày 31/5/2023 (tính theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi

- Các tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của địa phương và Nhân dân đang sinh sống trên địa bàn gửi tác phẩm dự thi về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy và tương đương.

- Các tác giả, nhóm tác giả không thuộc các đối tượng nêu trên gửi tác phẩm dự thi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Cuộc thi) theo địa chỉ: Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 0912.484.628 (Đồng chí Vũ Thị Hoa) hoặc 0374.909.499 (Đồng chí Trần Xuân Dũng), email: phongkhoagiaotusl@gmail.com.

Chi tiết kế hoạch, định hướng chủ đề của Cuộc thi xem tại đây 

Tải về

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng - Phòng Quản lý Văn hoá