Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo đề cương nhiệm vụ “Đề án phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện được công nhận vào năm 2025”

Ngày 06/4/2021, đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo đề cương nhiệm vụ “Đề án phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện được công nhận vào năm 2025”.

Đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch & Đầu tư, Xây Dựng, Tài chính; lãnh đạo UBND các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Mộc Châu và Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt, Công ty TNHH Du lịch dịch vụ Tiên Phong; PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh, TS.KTS. Dương Đình Hiền - Chuyên gia Du lịch.

Tại hội nghị TS.KTS. Dương Đình Hiền - Chuyên gia Du lịch đã trình bày đề cương nhiệm vụ, dự toán xây dựng Đề án phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện được công nhận vào năm 2025. Đề án đưa ra các quan điểm, mục tiêu, phương án thực hiện đề án và cụ thể với 11 nội dung chủ yếu của đề án như: Rà soát, đánh giá lại các tiêu chí về quy mô, tài nguyên, môi trường, hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất, các chỉ tiêu, điều kiện phát triển du lịch của Khu du lịch Mộc Châu; xác định cụ thể các điều kiện đã hoàn thành, điều kiện đang thực hiện, điều kiện chưa thực hiện, sắp xếp thứ tự các điều kiện cần và đủ của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu từ năm 2021-2025; Đề xuất các định hướng và giải pháp, trong đó tập trung vào hệ thống giải pháp làm sao để đến năm 2025 Khu du lịch quốc gia Mộc Châu phát triển thoả mãn được các tiêu chí cần và đủ được công nhận;

Sau khi nghe dự thảo đề cương nhiệm vụ, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung, đồng thời đóng góp ý kiến chuyên môn vào dự thảo đề cương nhiệm vụ “Đề án phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện được công nhận vào năm 2025” như: Tập trung xây dựng các nội dung của đề án đáp ứng được các điều kiện, tiêu chí chưa đạt tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu; thường xuyên cập nhật các dự án thu hút đầu tư để đưa vào đề án cho phù hợp; tham khảo việc xây dựng cơ chế đặc thù thu hút đầu tư cho Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; lộ trình thực hiện đề án cụ thể; xác định nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện đề án...

Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo: Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo đề cương nhiệm vụ “Đề án phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đủ điều kiện được công nhận vào năm 2025”, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư; Sở Xây Dựng; BQL khu du lịch quốc gia Mộc Châu và UBND các huyện Mộc Châu, Vân Hồ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng Đề án trong thời gian tới./.

Tác giả:Nguyễn Thị Diệp Anh