Kế hoạch tổ chức thi sáng tác biểu trưng du lịch Sơn La (logo), Khâu hiệu du lịch Sơn La (slogan)

Kế hoạch tổ chức thi sáng tác biểu trưng du lịch Sơn La (logo), Khâu hiệu du lịch Sơn La (slogan)

Kế hoạch tổ chức thi sáng tác biểu trưng du lịch Sơn La (logo), Khâu hiệu du lịch Sơn La (slogan)