Gia đình

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở Quỳnh Nhai

25/09/2017 , 22:30
Những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được các cấp, các ngành huyện Quỳnh Nhai quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đã có sự chuyển biến tích cực. Các gia đình không chỉ giữ gìn được nền nếp gia phong, mà còn gắn kết, tương trợ các gia đình khác trong khu dân cư, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của mỗi gia đình.

 http://baosonla.org.vn/Uploads/Images2017/q1izfygl.JPG

Gia đình anh Mè Văn Họp bản Huổi Pay I, xã Chiềng Bằng đạt danh hiệu Gia đình văn hóa cấp huyện.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động, hướng dẫn cơ sở tổ chức bình xét và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa theo Quy chế công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; tuyên truyền các tiêu chí đánh giá danh hiệu gia đình văn hóa; vận động hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tháo gỡ khó khăn trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa tại cơ sở. Bên cạnh đó, huyện còn tích cực triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền lồng ghép với các nội dung sinh hoạt văn hóa văn nghệ, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đội tuyên truyền lưu động tuyên truyền các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa bằng tiếng Thái và tiếng phổ thông.

Nhiều tổ chức, đoàn thể có cách làm sáng tạo, gắn xây dựng gia đình văn hóa với các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa như: Hội Phụ nữ với phong trào “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội Người cao tuổi thực hiện “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”... Nhờ sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành nền nếp và mục tiêu phấn đấu của mọi gia đình. Thông qua các tiêu chí thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, các hộ gia đình thuộc 195 bản, xóm trên địa bàn toàn huyện đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ hương ước, quy ước của bản, xóm đề ra; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên tham gia các buổi họp tại cộng đồng, đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa và được vinh danh vào Ngày hội đoàn kết toàn dân (18/11) hằng năm. Nhờ có phong trào đã loại bỏ các hủ tục lạc hậu, gia đình duy trì nếp sống lành mạnh, tình trạng bạo lực gia đình giảm mức đáng kể, đặc biệt có gia đình 3 - 4 thế hệ chung sống hòa thuận, tiến bộ vẫn được duy trì, như gia đình ông Bạc Cầm Hiệp, bản Cang (xã Chiềng Khoang).

Bên cạnh đó, các gia đình đã tự ý thức nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội dung quy ước hương ước của bản, xóm như trong việc cưới, việc tang; hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; tích cực lao động sản xuất để xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ nhau làm giàu chính đáng, điển hình như gia đình các ông: Lò Văn Phạo, bản Huổi Pao (xã Nặm Ét); Lò Văn Hặc, bản Co Trặm (xã Chiềng Bằng); Hoàng Văn Dơm, bản Cà Nàng (xã Cà Nàng). Nhiều hộ gia đình đã thực hành hiệu quả tiết kiệm và mua sắm đầy đủ các trang thiết bị phục vụ đời sống sinh hoạt gia đình, mức hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao, tính đến nay, đã có trên 90% số hộ gia đình được xem truyền hình, 80% số hộ gia đình được sử dụng nước sạch, 15% số hộ gia đình thường xuyên luyện tập các môn thể thao dân tộc và hiện đại. Toàn huyện hiện có 8.874/13.931 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt hơn 63,6% số hộ của huyện, một số xã có tỷ lệ gia đình văn hóa đạt cao: Mường Chiên, Mường Giàng, Chiềng Bằng và Mường Giôn.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của phong trào, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác triển khai, thực hiện phong trào; đẩy mạnh chất lượng hoạt động phong trào, xây dựng mô hình điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa; tăng nguồn kinh phí khen thưởng hoạt động phong trào hàng năm, góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp trong các gia đình, từng bước xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Theo Báo Sơn La


0.88623 sec| 1434.727 kb