TT Phát hành phim và chiếu bóng

   TRUNG TÂM PHÁT HÀNH PHIM VÀ CHIẾU BÓNG TỈNH SƠN LA


1. Vị trí, chức năng nhiệm vụ của đơn vị:

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La và chịu sự quản lý về chuyên môn của Cục điện ảnh Việt Nam. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ chính sau:

- Xây  dựng  quy hoạch  phát triển, kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn của Trung tâm; Trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

          - Thực hiện việc quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị và các nhiệm vụ do Ủy Ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh giao hoặc ủy quyền quản lý.

-  Kiểm tra đôn đốc mọi hoạt động Phát hành phim và Chiếu bóng của đơn vị.

-  Đơn vị tổ chức sản xuất phim phóng sự - tài liệu, phim ca nhạc phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, theo chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao hàng năm. Tập trung về các đề tài tuyên truyền phổ biến pháp luật, bảo tồn phát huy các di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn của tỉnh, nêu gương và cổ vũ những tập thể cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước...

-  Đơn vị tổ chức biên dịch lồng tiếng thuyết minh tiếng dân tộc Thái, dân tộc Mông vào các tác phẩm điện ảnh. Biên dịch tài liệu tuyên truyền bằng tiếng dân tộc phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phục vụ nhân dân các dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh

-  Đơn vị tổ chức phát hành những bộ phim truyện, phim phóng sự-tài liệu, các thể loại phim khác; phát hành cung ứng các sản phẩm băng, đĩa hình và tài liệu tuyên truyền tới người tiêu dùng. Phổ biến trao đổi, phát hành băng đĩa hình phục vụ nhu cầu của nhân dân, phục vụ nhu cầu của các lực lượng vũ trang, trường học; các cơ sở điện ảnh trong và ngoài tỉnh.

-  Đơn vị tổ chức chiếu phim kết hợp với thông tin tuyên truyền thông qua các hình thức giao lưu văn nghệ, thuyết trình, giới thiệu các bộ ảnh tuyên truyền triển lãm và giao lưu văn hóa văn nghệ, phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nhân dân trong phạm vi toàn tỉnh mà tập trung chủ yếu tại nơi sinh sống của đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa vùng cao biên giới, vùng còn khó khăn về đời sống vật chất và tinh thần, hạ tầng cơ sở kỹ thuật còn thấp kém, hay các phương tiện nghe nhìn còn hạn chế và những nơi vùng lõm truyền hình chưa phủ sóng hết.

-  Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, tuyên truyền thực hiện pháp luật, phòng chống ma túy, an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới… thông qua lĩnh vực Điện ảnh

-  Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác chiếu bóng lưu động.

-  Hướng dẫn sử dụng, bảo quản trang thiết bị và trực tiếp sửa chữa, bảo quản trang thiết bị.

-  Thực hiện báo cáo định kỳ: Tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Sơn La với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La và Cục Điện ảnh Việt Nam.

-  Quản lý tổ chức, cán bộ và tài sản theo sự phân cấp của tỉnh Sơn La.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy Ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, Cục Điện ảnh giao.

2. Về cơ cấu tổ chức:

-  Ban Giám đốc:

+ 01 giám đốc

+ 02 phó giám đốc

- Các phòng chuyên môn:

+ Phòng Hành chính tổng hợp.

+ Phòng Nghiệp vụ Phát hành phim và Chiếu bóng.

- Các đơn vị chiếu phim lưu động cơ sở:

+ 26 Đội chiếu bóng lưu động của 11 huyện

+ 01 tổ chiếu phim kiêm nhiệm tại địa bàn thành phố

Ngoài ra, đơn vị có chi bộ Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội Cựu Chiến binh.

 

3. Các thành tích nổi bật:

- Năm 1998 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba

Cờ thi đua dẫn đầu các đơn vị điện ảnh trong toàn quốc các năm 1997, 2011; 2012, cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu các đơn vị trực thuộc ngành văn hóa thông tin thể thao năm 1994, 1995, 1996, 1997,  cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch năm  2012.

80 kỷ niệm chương : Vì sự nghiệp Văn hóa Thể thao và Du lịch

Nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Tuyên giáo trung ương và của các cấp các ngành từ trung ương tới địa phương

- Đạt 01 giải Nhì và 01 giải 03 trong cuộc thi “Các sản phẩm văn hóa thông tin phục vụ tốt cho đồng bào dân tộc các dân tộc thiểu số” do Bộ Văn hóa, Thông tin tổ chức năm 2002 .

4. Các hoạt động nghiệp vụ hàng năm trong thời gian vừa qua:

- Công tác sản xuất phim

+ Sản xuất 7 phim tài liệu nghệ thuật

+ Biên dịch, lồng tiếng Thái và tiếng Mông vào 35 phim truyện

- Công tác phát hành phim và tài liệu tuyên truyền

+ Phát hành 2000 đĩa phim bằng tiếng Phổ thông, tiếng Thái, tiếng Mông, tiếng Lào phục vụ cho hoạt động chiếu bóng, nhu cầu hưởng thụ của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

+ In sao và phát hành 500 bản tin tuyên truyền bằng tiếng Phổ thông, tiếng Thái tiếng Mông

+ Sản xuất, in sao và phát hành 20 bộ ảnh tuyên truyền triển lãm nhỏ phục vụ cho hoạt động chiếu bóng trong toàn tỉnh.

- Công tác chiếu phim lưu động

+ Thực hiện 2.808 điểm chiếu

+ Thực hiện 5.616 buổi chiếu

+ Phục vụ 1.570.000 lượt người xem

- Các công tác khác

+ Bảo dưỡng 100 thiết bị điện ảnh đảm bảo cho công tác sản xuất, phát hành và phổ biến phim đạt hiệu quả cao

+ Tổ chức từ 5 đến 10 đợt phim, tuần phim phục vụ cho các ngày lễ, các dịp kỷ niệm lớn của dân tộc.

+ Tổ chức từ 2 đến 5 đợt phim, tuần phim phục vụ cho công tác tuyên truyền trọng điểm về văn hóa, pháp luật, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

+ Tổ chức 1 đến 2 lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ tuyên truyền và chiếu phim lưu động.

5. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2014

- Sản xuất phim

+ Sản xuất 04 phim phóng sự tài liệu

+ Biên dịch lồng tiếng Thái, tiếng Mông vào 12 phim truyện

  • Phát hành phim và tài liệu tuyên truyền

+ Phát hành 962 đĩa phim bằng tiếng Phổ thông, tiếng Thái, tiếng Mông,  phục vụ cho hoạt động chiếu bóng, nhu cầu hưởng thụ của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Trong đó tiếng Phổ thông 728, tiếng Thái 96, tiếng Mông 138

+ Phát hành in sao 520 bản tin tuyên truyền bằng tiếng Phổ thông, tiếng Thái tiếng Mông. Trong đó tiếng Phổ thông 468, tiếng Thái 26 đĩa CD, tiếng Mông 26 đĩa CD

- Chiếu phim lưu động

+ Thực hiện 1.474 điểm chiếu

+ Thực hiện 2.812 buổi chiếu

+ Phục vụ 725.688 lượt người xem

- Các công tác khác

+ Bảo dưỡng 55 thiết bị điện ảnh đảm bảo cho công tác sản xuất, phát hành và phổ biến phim đạt hiệu quả cao

+ Tổ chức từ 2 đợt phim, tuần phim

Mừng Đảng mừng xuân Giáp Ngọ

Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ  30/4, 1/5, 19/5 và 60 năm ngày giải phóng Điện Biên Phủ

+ Tổ chức 2 đợt phim tuyên truyền trọng điểm:

 Đợt phim phục vụ cho công tác tuyên truyền trọng điểm về ma túy tại các xã biên giới tại huyện Mộc Châu

Đợt phim phục vụ chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng Điện Biên Phủ tại các xã vùng cao tại tỉnh Điện Biên

1.02372 sec| 1372.961 kb