Văn bản chỉ đạo

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỘI VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG CƠ SỞ TỈNH SƠN LA

03/07/2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 153/QĐ - SVHTTDL, ngày 08/6/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La )
Chi tiết
0.71664 sec| 1357.266 kb