Kế hoạch - Tài chính

Một số nôi dung về công khai ngân sách Nhà nước đối với đơn vị dự toán

21/08/2017
Thực hiện Luật ngân sách Nhà nước năm 2015; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính; Công văn số 2501/STC-QLNS ngày 13/7/2017 của Sở Tài chính tỉnh Sơn La về việc thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán, các tổ chức...
Chi tiết

VĂN BẢN MỚI VỀ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

20/07/2017
Thực hiện Luật ngân sách Nhà nước năm 2015; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính; Công văn số 2501/STC-QLNS ngày 13/7/2017 của Sở Tài chính tỉnh Sơn La về việc thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán, các tổ chức...
Chi tiết

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch năm 2017

17/04/2017
Thực hiện Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 2020; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở...
Chi tiết

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA CHI BỘ

14/04/2017
Thời gian qua, qua công tác kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La thấy rằng: Các chi bộ thuộc Đảng bộ đã thi hành tốt Điều lệ Đảng trên mọi nhiệm vụ công tác. Tuy nhiên, vẫn còn...
Chi tiết

Tham luận tại Hội thảo khoa học “ Tầm quan trọng của việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu đối với sự phát triển của doanh nghiệp Sơn La”

23/03/2017
Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; Luật số 36/2009//QH12 ngày 01/01/2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ. Trong lĩnh vực Văn hóa nói chung, Luật sở hữu trí tuệ với một số...
Chi tiết
0.79638 sec| 1383.352 kb