Đề án – Dự án

Dự án đầu tư xe ô tô chiếu phim lưu động và thiết bị chiếu phim.

16/01/2018
Quyết định số 586/QĐ – TTg ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu,...
Chi tiết
1.04413 sec| 1366.047 kb